Planejament i gestió urbanística en tràmit


Títol Document Url
Operació jurídica complementària de la reparcel·lació del sector B1 la DomaCertificat acord aprovació Enllaç
Fitxes finques resultants Enllaç
Part jurídica operació Enllaç
Plànols operació Enllaç
Quadres operació Enllaç
Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la UA-3 SATICertificat acord de Junta Enllaç
Projecte d'urbanització UA 3 Sati: Memòria Enllaç
Index de plànols Enllaç
Relació de plànols Enllaç
Projecte d'urbanització UA 3 Sati. Pressupost Enllaç
Projecte d'urbanització UA 3 Sati. Annex 1 : Estudi Seguretat i Salut Enllaç
Projecte d'urbanització UA 3 Sati. Annex 2 : Canonada procedent de la bassa del Manso de Ca l'Oliveró Enllaç
Projecte d'urbanització UA 3 Sati. Doc 3 Plec de condicions Enllaç
Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de la UA 3 SatiCertificat acord de Junta Enllaç
Projecte de reparcel·lació UA 3 Sati Enllaç
Projecte de reparcel·lació UA 3 Sati Annex 6 Enllaç
Projecte de reparcel·lació UA 3 Sati Annex 7 Enllaç
Certificació registral amb nota marginal d'iniciació del procediment de reparcel·lació Enllaç
Còpia simple 1472 Enllaç
Projecte de canvi d'ús provisional de local a despatxos al Ps del Congost 254Certificat de l'acord de Junta de Govern Enllaç
Projecte tècnic de canvi d'ús provisional de local a despatxos al Ps del Congost 254 Enllaç
Aprovació inicial de les modificacions de les clàusules setena, vuitena, novena i desena del conveni de gestió urbanística aprovat en sessió plenària de 27 d'abril de 2011 referit a la permuta de la fàbrica de Can LunaCertificat acord de Ple Enllaç
Avantprojecte d'urbanització del tram de vial del Passeig Congost corresponent a la façana de l'antiga fàbrica Luna Enllaç
Aprovació inicial de la modificació dels articles 3, 19, 9.2.a), 9.2.d), 21.3 i 22 g) dels estatuts de la Junta de Compensació de l'UA 9-10. Acord de la Junta de Govern Local d'aprovació inicial de la modificació d'articles dels Estatuts de la Junta de Compensació de l'UA 9-10 Enllaç
Publicació BOPB 23-04-2024 aprovació inicial modificació articles dels Estatuts de la Junta de Compensació de l'UA 9-10 Enllaç
Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 27 Carretera de l'AmetllaEstatuts Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 27 Carretera de l'Ametlla Enllaç
Bases d'actuació Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació núm. 27 Carretera de l'Ametlla Enllaç
Projecte d'actuació específica per a la construcció de caseta auxiliar i marquesina del Golf i Pitch & Putt de Can RosanesProjecte Golf i Pitch & Putt Can Rosanes Enllaç
Informe Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Enllaç
Informe Agència Catalana de l'Aigua Enllaç
Informe Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Enllaç
Informe Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya Enllaç
Informe SNU Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Enllaç
Projecte de "La Sorrera Bike Park " Annex I. Informe de resolució de les esmenes La Sorrera Bike Park 02-2021 Enllaç
Estudi arqueològic Enllaç
Informe ambiental 2020. Annex II nou accés pistes Bike Park Enllaç
Projecte la Sorrera 2020 Enllaç
Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la Garriga al sector B5 (Can Violí)Certificat Aprovació inicial al Ple del 26/05/21 Enllaç
Estudi Ambiental Estratègic Enllaç
Modificació puntual del PGOM de la Garriga en el sector B5 Can Violí Enllaç
Plànol de la modificació puntual del Pla general d'ordenació de la Garriga al sector B5 (Can Violí) Enllaç
Document inicial estratègic Enllaç
Certificat de Ple de data 29.04.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí Enllaç
Certificat Aprovació provisional al Ple del 19/10/2022 Enllaç
Aprovació provisional Modificació puntual del PGOM de la Garriga en el sector B5 Can Violí Enllaç
Aprovació provisional Document resum avaluació ambiental B5 Can Violi Enllaç
Aprovació provisional Estudi Ambiental Estratègic Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-11-2019 11:06