Junta de Govern


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està integrat per 4 regidors/es, sota la presidència de l'Alcaldessa.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions, així com aquelles atribucions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixin les lleis, sens perjudici d’aquelles que siguin indelegables d’acord amb allò que determinen els articles l’art.21.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Relació de les atribucions de l’Alcaldia delegades a la Junta de Govern Local:

a) Representar l’ajuntament.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
c) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
d) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat; autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
f) Acordar el nomenament i sancions del personal de tota la corporació, llevat de la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral.
g) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
h) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
i) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
j) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
k) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
    - La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
    - La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
l) La concessió de llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.
m) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i
els reglaments de desenvolupament.
n) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tenen una periodicitat quinzenal, modalitat presencial, els dilluns que correspongui, a les 18.00 hores en la sala de reunions de la planta quarta de la Casa de la Vila.

Pel cas que el dia corresponent a la celebració de la sessió resulti festiu, l’alcaldia fixarà la data i hora decelebració alternativa.

Composició

Presidenta:

Sra. Meritxell Budó Pla, alcaldessa (JUNTS-CM)

Vocals:

Sr. Albert Jiménez Romaguera, primer tinent d’alcalde, (JUNTS-CM)
Sr. Àlex Valiente Almazán, segon tinent d’alcalde (PSC-CP)
Sra. Montserrat Llobet Llonch, tercera tinent d’alcalde, (JUNTS-CM)


En qualitat de representant de l’oposició per torn rotatori :

Sr. Francesc Boixader Ros (CUP-AMUNT)
Sra. Meritxell Catalan Baldich (ERC-AM)
Sr. Jordi Pubill Sauquet (100% LA GARRIGA)

Interventora: Sra. Montserrat Miarons i Serra

Secretari: Sr. Carles Casellas Ayén

Sessions

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb una periodicitat quinzenal, modalitat presencial, els dilluns que correspongui, a les 18.00 hores en la sala de reunions de la planta quarta de la Casa de la Vila.

Pel cas que el dia corresponent a la celebració de la sessió resulti festiu, l’alcaldia fixarà la data i hora de celebració alternativa.

D’acord amb el que preveu l’article 42.3 del ROM, l’alcaldia podrà variar la periodicitat i lloc de les sessions ordinàries, així com deixar de convocar-les per causes justificades. Podrà també convocar les sessions extraordinàries que consideri necessàries.

Actes

La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s'ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Segons l'article 70.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques i, d'acord amb diferents dictàmens i informes de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, les actes de les sessions no es poden publicar al portal web municipal sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d'aquests a la comunitat autònoma i l'Administració de l'Estat, i de la tramesa d'una còpia de l'acta a tots els membres de la corporació.

Per aquest motiu, no es publiquen en aquest apartat les actes de les sessions de la Junta de Govern Local. A la web municipal es publicarà l'ordre del dia i les actes del Ple municipal, així com l'extracte dels acords de la Junta de Govern Local, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les actes originals les custodia el Departament de Secretaria de l'Ajuntament de la Garriga i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir, adreçant-se a l'esmentat departament.

Acords

A partir de l'any 2019, els acords de la Junta de govern local es poden consultar en el següent enllaç

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-01-2024 10:04