Política de protecció de dades

 

Aquesta és la política de protecció de dades de l’Ajuntament de la Garriga. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de la Garriga (d’ara endavant, l’Ajuntament), amb CIF P0808700I i domicili a plaça de l’Església, 2, 08530 – La Garriga, adreça electrònica oac@lagarriga.cat., www.lagarriga.cat.  

 

Amb quins criteris tractem les dades personals.

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

a) Les tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat).

b) Les destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.

c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.

d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.

e) Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.

f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental. 

g) Com a criteri general només poden comunicar dades les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l’autorització dels seus pares o representants legals.

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de l’Ajuntament, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a plaça de l’Església, 2, 08530 – La Garriga, tel. 93 860 50 50 o a l’adreça electrònica dpd@lagarriga.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

L’Ajuntament tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions. Els serveis de l’Ajuntament es descriuen a la seva web i a la seva seu electrònica. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les que es destinen les dades figura al Registre de les Activitats de Tractament consultable a l'enllaç.

Empadronament

Els habitants del municipi han de figurar en el padró d’habitants. A l’Ajuntament efectuem els tràmits necessaris per tenir-lo actualitzat a partir de la informació aportada per les persones interessades i per actuacions d’ofici dels nostres serveis. Les dades del padró serveixen per acreditar la residència en el municipi, conèixer el domicili a efectes de notificacions, realitzar estadístiques, formar el cens electoral i altres finalitats establertes a la Llei de Bases de Règim Local i altra normativa reguladora del padró. La comunicació de les dades del padró es limita als casos autoritzats per la normativa que preveu, entre altres casos, la comunicació a altres administracions quan es necessita conèixer el domicili d’un ciutadà en el context d’un procediment administratiu.

Procediments administratius i tràmits

En base a les sol·licituds de les persones interessades, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació corresponent. El catàleg de tràmits i el procediment que es segueix es pot consultar en aquest enllaç. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria. En alguns casos han de ser objecte de publicació en compliment del principi de transparència.

Gestió tributària i recaptació

La gestió dels tributs i la percepció d’altres ingressos de dret públic comporta el tractament d’un volum important de dades personals, dades que es tracten de forma continuada i que en algunes ocasions provenen d’altres administracions. Es tracten únicament amb aquesta finalitat. Seguint sempre la normativa reguladora les dades es poden comunicar a altres administracions. En alguns casos han de ser objecte de publicació a efectes de notificacions.

Serveis

Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones usuàries o bé les que hem obtingut d’altres administracions. Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones que en són usuàries. És el cas de les Llar d’infants, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, de l’Escola Municipal de Música, de l’Escola d’Adults. El catàleg de serveis es pot consultar a les respectives pàgines web. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari del servei.

Activitats

En l’organització d’activitats culturals, de lleure, formatives o esportives rebem dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de la persona que participa en l’activitat.

Contacte

Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Selecció de personal

Quan es convoquen processos de selecció de personal es segueixen en tot moment les normes d’accés a la funció pública i, en aquest context, les dades aportades per la persones interessades serveixen de base per avaluar els mèrits i analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. No es comuniquen a altres persones si bé durant el procés, d’acord amb els continguts de les bases, es poden fer públiques dades identificatives per informar de les persones admeses, excloses o guanyadores de les places.

Enviament d’informació

Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària.

Videovigilància

En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat. S’enregistren també imatges de la via pública com a suport a la gestió de seguretat del trànsit i vetllar pel compliment de les ordenances. La ubicació d’aquestes càmeres es pot consultar a enllaç. Les imatges es destinen exclusivament a aquestes finalitats. En casos justificats comuniquem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

Servei porta a porta

Registrem i tractem les dades de les persones usuàries del servei porta a porta. Es tracten les dades imprescindibles per a les finalitats pròpies del servei: alta i baixa de les persones usuàries, gestió dels permisos per a l’ús de les àrees tancades, seguiment dels usuaris per a la implantació d’una taxa justa de residus, determinació del càlcul de l’import corresponent de la taxa o contraprestació econòmica, lliurament dels materials del servei, contacte i sol·licitud d’informació i/o consultes, comunicació d’incidències i notificació de resolucions, aplicació de sancions econòmiques, si escau, i gestió i control de les persones que es donen d’alta a l’app ciutadana de recollida porta a porta. Per a la gestió d’aquest servei no es comuniquen les dades a altres persones.

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals

Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments. Es porta a terme en compliment d’obligacions legals.

Complir missió en interès públic

Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis té la seva justificació en satisfer l’interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual

Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, en el grau i amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de relacions contractuals o precontractual, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s’incorporen a la nostra institució.

En base al consentiment

Quan fem enviaments d’informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

 

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l’Ajuntament, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. És el dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o a demanar que es transfereixin d’aquesta manera a un altre Responsable del tractament. Aquest dret es reconeix quan l’interessat ha facilitat les dades personals donant el consentiment o quan el tractament és necessari per executar un contracte. No es reconeix quan el tractament té una base jurídica diferent del consentiment o del contracte.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

 

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a l’Ajuntament a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@lagarriga.cat.

 

Política de protecció de dades del servei porta a porta i control accés àrees tancades

L’Ajuntament de la Garriga tracta les dades de les persones usuàries del servei de recollida de residus porta a porta i control d’accés a les àrees tancades com a responsable del tractament.

Les finalitats a les quals es destinen les dades són:

  1. La gestió del servei de recollida de residus porta a porta, incloent totes les fraccions que es recullin de forma separada en cada moment.
  2. El lliurament de material i sol·licitud d’informació i/o consultes.
  3. L’alta i baixa de les persones usuàries del servei.
  4. La gestió dels permisos per accés a les àrees tancades amb sistema de control d’accés.
  5. El seguiment d’aportacions de les persones usuàries per a la implantació d’una taxa justa de residus.
  6. La determinació del càlcul de l’import corresponent de la taxa o contraprestació econòmica de naturalesa anàloga en els termes regulats a les ordenances fiscals o similars.
  7. El registre de persones que es donen d’alta a l’app ciutadana de recollida porta a porta.
  8. L’aplicació de sancions econòmiques, si escau, comunicació d’incidències i notificació de resolucions.

La base jurídica del tractament és el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics. Pel que fa al registre de les persones que es donen d’alta a l’app ciutadana, la base jurídica del tractament és el consentiment per part de la persona interessada.

Les dades es conserven únicament durant el temps necessari per prestar el servei i supervisar o verificar la correcta prestació i compliment d’obligacions. Es conserven cinc anys atès que en matèria de gestió de residus les infraccions molt greus prescriuen en aquest termini. En qualsevol cas les dades es podran conservar de forma agregada per a fins estadístics i d’investigació. La utilització de l’App és lliure i depèn del consentiment de la persona usuària. Les dades registrades a l’App es conservaran mentre la persona no manifesti la seva voluntat de revocar-lo.

Com a norma general les dades no es comunicaran a altres persones si no és amb el consentiment explícit i previ de la persona interessada. Per altra banda, l’Ajuntament ha contractat a empreses externes la prestació del servei de la recollida de residus porta a porta i el proveïment de la plataforma ciutadana de recollida de residus. Aquestes empreses tractaran les dades per compte de l’Ajuntament, únicament amb aquesta finalitat i seguint les indicacions de l’encàrrec que els hi dona l’Ajuntament.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, i les finalitats a les quals es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, a sol·licitar-ne la rectificació de les que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies, la persona interessada pot sol·licitar el dret d’oposició al tractament, de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets. Així mateix, atès que les dades obtingudes per part de les persones usuàries del servei es tracten per a l’elaboració de perfils, les persones interessades poden oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics sobre elles o l’afectin significativament de manera similar. Per últim, les persones interessades també poden exercir el dret de la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Es poden exercir o defensar els drets mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament o bé mitjançant el formulari electrònic disponible a: https://www.lagarriga.cat. També es podrà contactar directament amb el Delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant missatge de correu electrònic a dpd@lagarriga.cat i si considera que els seus drets no s’han atès adequadament es podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.cat).

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-02-2024 11:31