Procés participatiu del POUM

Actualment s’està elaborant i treballant mitjançant un procés participatiu, el document previ Redacció del POUM. Aquest document posarà de manifest les intencions i els eixos principals del creixement i el desenvolupament del municipi, establint criteris, escenaris i alternatives a partir dels quals es constituirà el model de poble desitjat.

El POUM és un pla, no un projecte d’edificació, i es va implementant durant molt de temps i per part de diversos agents. L’important del Pla és que doni coherència a les actuacions urbanístiques, i que sigui un instrument per a millorar les condicions actuals.


QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX EL POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és, per a un municipi, el document clau que ordena i regula el seu futur urbanístic, de manera sostenible i equilibrada. Defineix el model de vila que es vol assolir a partir de:

  • Analitzar i detectar els problemes a resoldre, les mancances en matèria urbanística
  • Proposar una estructura –viària, espais lliures i equipaments- que ha de ser la que proporcioni qualitat de vida a la població
  • Regular tant les actuacions privades com les públiques en matèria urbanística
  • Protegir el territori no urbà, el paisatge com a llegat històric, així com també el patrimoni cultural i el mediambiental

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-04-2019 13:53