Serveis

Policia de circulació i mobilitat

 • La finalitat és facilitar el desenvolupament normal del trànsit mitjançant l'ordenació i la regulació dels moviments i dels estacionaments dels vehicles.
 • Intervencions en accidents de trànsit
 • La finalitat és ajudar i informar els implicats, recollir les dades i les proves de l'accident per poder fer les investigacions i els atestats i informes pertinents, i restablir la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
 • Intervencions que afecten als conductors
 • Afecten persones que mentre condueixen un vehicle necessiten els serveis de la Policia o bé en aquelles situacions que es produeixen a conseqüència de conductes que poden generar infraccions o situacions de perill.
 • Intervencions que afecten als vehicles
 • Regulació del moviment dels vehicles, l'ordenació dels estacionaments i la intervenció en accidents de trànsit, les quals tenen la finalitat de restablir o de millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
 • Educació per a la mobilitat segura
 • L'objectiu és millorar la cultura sobre la vialitat i aconseguir comportaments més segurs i més respectuosos amb la normativa viària, mitjançant la informació i la formació dels ciutadans, en especial, la població en edat escolar.

Policia administrativa

 • Inspeccions / comprovacions
 • Intervencions que consisteixen a verificar el compliment de les exigències administratives, regulades mitjançant ordenances, reglaments, bans i altres disposicionsetc., que regeixen en una situació determinada sobre activitats a la via pública, habitatges o locals, obres, tinença d'animals, pirotècnia, vehicles abandonats, venda ambulant, etc.
 • Localització i comunicació dels desperfectes o avaries observades a la via pública (enllumenat, mobiliari urbà, voreres, semàfors, papereres, etc.), tant si són de competència municipal o d'altra administració.
 • Vigilància d’espais verds
 • Servei destinat a la prevenció i/o correcció de fets i conductes inadequats o prohibits a les zones forestals, parcs públics i en altres zones verdes.

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte: destinades a evitar que es cometin faltes o delictes (infraccions penals). Cooperació en la resolució de conflictes privats a requeriment.
 • Intervencions de repressió del delicte: les que es generen quan es comet un fet delictiu i que tenen com a finalitat el descobrir el delinqüent, detenir-lo i custodiar-lo, i també cercar i protegir les proves del delicte.
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana: són les que es generen després de cometre's una infracció no penal contra la seguretat ciutadana o quan altres institucions sol·liciten la col·laboració de la Policia Local en alguna fase d'un procediment que li és aliè (controls d'arrest, desnonament, precintes de locals, sol·licitud informes judicials etc.)

Serveis assistencials

 • Actuacions de caire social: tenen per finalitat donar protecció social a col•lectius específics com ara menors, gent gran, indigents, persones amb problemes psíquics o en estat etílic i drogaadicció, etc., en situacions de necessitats i en col•laboració amb els serveis socials.
 • Actuacions de caire assistencial: Tenen per finalitat l’ajuda i l’informació al ciutadà.
 • Relacions amb la comunitat: Tenen per finalitat coordinar-se amb altres institucions i apropar-se als ciutadans per tal de compartir informacions i donar millor resposta a les seves demandes.
 • Oficina d’informació i tràmits: Informació i tramitació de tràmits relacionats amb la Policia Local. Custòdia els objectes trobats
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-06-2019 11:58