Objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera


L'objectiu d'estabilitat pressupostària s’expressa en termes de comptabilitat nacional, és a dir, s'apliquen els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95). Per a determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el Pressupost de l'Entitat, cal establir l'equivalència entre el saldo del pressupost per “operacions no financeres” i el saldo de comptabilitat nacional (capítols I a VII).

S’han de realitzar una sèrie d’ajustaments que es realitzen com a conseqüència de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i el pla de comptabilitat nacional. Per a la realització dels ajustos s’ha de considerar el “Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE.

La totalitat dels ingressos i despeses no financeres pressupostaries, corresponen a la totalitat dels recursos i operacions que computen per l’obtenció de la capacitat/necessitat de finançament de les corporacions locals.

L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària del Pressupost es va realitzar al pressupost inicial de la Corporació Local i durant la seva execució, s’han d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la seva execució trimestral.


Títol Document Url
Exercici 2023Informe d'intervenció sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l'exercici 2023 Enllaç
Exercici 2022Informe d'intervenció sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l'exercici 2022 Enllaç
Exercici 2021Informe d'intervenció d'avaluació del compliment d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera de l'exercici 2021 Enllaç
Exercici 2020Informe d'intervenció sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera 2020 Enllaç
Exercici 2019Informe d'intervenció sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera 2019 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-03-2022 18:49