Modificacions pressupostàries


Els crèdits aprovats per la Llei de pressupostos poden ser objecte de determinades modificacions durant el decurs de l’exercici. Aquestes variacions en el pressupost es produeixen, principalment, per tres motius:

  • per un canvi en els objectius inicials,
  • per la insuficient dotació d’un o de diversos crèdits, o
  • per la seva duració temporal.

S’ha de considerar que el pressupost s’elabora durant l’últim trimestre de l’exercici anterior al de la seva aplicació i, per tant, hi ha circumstàncies inicialment no previstes que al llarg de l’execució del pressupost obliguen a efectuar modificacions en els crèdits aprovats. Per aquest motiu, aquest procediment es regula tant en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (articles 39-45), com en les lleis de pressupostos anuals (normalment el capítol II del títol I està dedicat al règim de les modificacions pressupostàries).

A partir de l'any 2021, les modificacions de crèdit es poden consultar en el següent enllaç.

Per consultar les dels anys anteriors, podeu fer-ho amb el buscador següent:

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-03-2022 14:00