Aprovació inicial normativa


Les entitats locals en general i els ajuntaments en particular tenen la capacitat de dotar-se d'un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi. Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l'autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde/ssa, és l'òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments orgànics municipals.

L'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent:

  1. Aprovació inicial del Ple.
  2. Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  3. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del Ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

En aquest apartat podreu consultar totes les ordenances i reglaments municipals.

També podeu consultar les ordenances que es troben en període d'exposició pública al e-Tauler de l'Ajuntament de la Garriga.

Durant el període d'exposició pública també podeu presentar reclamacions i suggeriments presencialment o per internet a través de la seu electrònica. 


Títol Document Url
Aprovació inicial ordenança fiscal I05 per l'any 2023. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbanaAprovació inicial de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Ordenança I05 de l'any 2023. Enllaç
Aprovació inicial de la denominació "Passatge U d'Octubre" a l'espai i la placeta situats entre l'Auditori i l'Escola Municipal de Música Josep Aymerich de la GarrigaCertificat acord del Ple per l'aprovació inicial de la denominació "Passatge U d'Octubre" . Enllaç
Plànol ubicació Passatge U d'Octubre Enllaç
Bases del concurs de disjoqueis per punxar per la Festa MajorBases del concurs de disjoqueis per punxar per la Festa Major Enllaç
Modificació de les bases reguladores del concurs de grups de música de Festa MajorModificació de les bases reguladores del concurs de grups de música de Festa Major Enllaç
Aprovació inicial Bases del concurs de grups novells de música: "JOVES TALENTS GARRIMUSIC"Certificat de JGL d'aprovació inicial de les Bases del concurs de grups novells de música: "JOVES TALENTS GARRIMUSIC" Enllaç
Aprovació inicial de la denominació dels barris de la Garriga Anunci d'aprovació de la denominació dels barris de la Garriga Enllaç
Aprovació inicial RLT de l' AjuntamentCertificat de Ple de data 28 d'abril del 2021, relatiu a l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l'Ajuntament de la Garriga Enllaç
Annex I Enllaç
Fitxes de treball Enllaç
Excel RLT Enllaç
Aprovació inicial RLT de l' OAMCCertificat de Ple de data 28 d'abril del 2021, relatiu a l'aprovació de la Relació de Llocs de Treball del personal de l'OAMC Enllaç
Annex I Enllaç
Fitxes de treball Enllaç
Excel RLT Enllaç
Modificació de les bases de les preinscripcions i inscripcions del Quercus (casal esportiu d'estiu)Modificació de les bases de les preinscripcions i inscripcions del Quercus (casal esportiu d'estiu) Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2019 15:25