Aprovació inicial normativa


Les entitats locals en general i els ajuntaments en particular tenen la capacitat de dotar-se d'un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi. Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l'autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde/ssa, és l'òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments orgànics municipals.

L'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent:

  1. Aprovació inicial del Ple.
  2. Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  3. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del Ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

En aquest apartat podreu consultar totes les ordenances i reglaments municipals.

També podeu consultar les ordenances que es troben en període d'exposició pública al e-Tauler de l'Ajuntament de la Garriga.

Durant el període d'exposició pública també podeu presentar reclamacions i suggeriments presencialment o per internet a través de la seu electrònica. 


Títol Document Url
Aprovació inicial de l'Ordenança derogatòria de l'Ordenança de policia i bon governPublicació DOGC 27-12-2023 Enllaç
Publicació BOPB 06-11-2023 Aprovació inicial de l'Ordenança de policia i bon govern Enllaç
Aprovació inicial de l'Ordenança derogatòria de l'Ordenança de policia i bon govern Enllaç
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequeraPublicació BOPB 03-01-2024 Edicte Ordenança municipal reguladora mesures aplicables situació sequera Enllaç
Acord de Ple de data 29/11/2023 d'aprovació inicial Ordenança Enllaç
Modificació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats o actuacions de promoció esportiva a la GarrigaPublicació 10-01 Edicte modificació bases esportives 10997_2023. Enllaç
Aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores subvencions a entitats esportives per a realització d'activitats o actuacions de promoció esportiva a la Garriga Enllaç
Modificació de les "Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre per a la realització d'activitats o actuacions culturals durant l'any en curs"Publicació BOPB 23-01-2024 Modificació inicial bases Enllaç
Acord de Ple 20-12-2023 aprovació modificació inicial Bases reguladores entitats sense ànim de lucre per realitzar activitats o actuacions culturals Enllaç
Modificació de les bases reguladores del concurs del cartell de la Festa Major de la GarrigaPublicació BOPB 23-01-2024 Modificació bases Concurs cartell de la Festa Major Enllaç
Acord de Ple de 20-12-2023 de modificació de les bases reguladores del concurs del cartell de la Festa Major de la Garriga Enllaç
Aprovació de la modificació de les "Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per les associacions veïnals del municipi de la Garriga"Publicació BOPB 31-01-2024 aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores subvencions associacions veïnals Enllaç
Acord aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores subvencions per a associacions veïnals Enllaç
Modificació dels Estatuts del Consorci Teledigital GranollersAcord de Ple 31-01-2024 Modificació dels Estatuts del Consorci Teledigital Granollers Enllaç
Anunci BOPB 02-02-2024 VOtv Aprovació inicial modificació dels estatuts de Vallès Oriental Televisió SLU Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2019 15:25