Aprovació inicial normativa


Les entitats locals en general i els ajuntaments en particular tenen la capacitat de dotar-se d'un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi. Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l'autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde/ssa, és l'òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments orgànics municipals.

L'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent:

  1. Aprovació inicial del Ple.
  2. Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  3. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del Ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

En aquest apartat podreu consultar totes les ordenances i reglaments municipals.

També podeu consultar les ordenances que es troben en període d'exposició pública al e-Tauler de l'Ajuntament de la Garriga.

Durant el període d'exposició pública també podeu presentar reclamacions i suggeriments presencialment o per internet a través de la seu electrònica. 


Títol Document Url
Modificació dels Estatuts del Consorci Teledigital GranollersAcord de Ple 31-01-2024 Modificació dels Estatuts del Consorci Teledigital Granollers Enllaç
Anunci BOPB 02-02-2024 VOtv Aprovació inicial modificació dels estatuts de Vallès Oriental Televisió SLU Enllaç
Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores del concurs de barres de bar de Festa MajorAprovació inicial de la modificació de les bases reguladores del concurs de barres de bar de Festa Major Enllaç
Publicació BOPB 12/03/2024 Aprovació inicial modificació bases reguladores Enllaç
Aprovació inicial de la modificació de les Bases Reguladores per a la inscripció i participació de les persones expositories i normes de funcionament de la fira-mercat d'artesans no alimentaris i alimentaris Jornades ModernistesAcord aprovació inicial modificació de les bases Enllaç
Publicació BOPB 11-04-2024 Aprovació inicial modificació de les bases reguladores Enllaç
Aprovació inicial del Reglament d'ús de la marca col·lectiva "Botifarra de la Garriga"Acord de Ple de data 24/04/2024 d'aprovació inicial del Reglament d'ús de la marca col·lectiva "Botifarra de la Garriga" Enllaç
Reglament d'ús de la marca col·lectiva "Botifarra de la Garriga" Enllaç
Publicació BOPB 03-05-2024 Aprovació inicial Reglament d'ús de la marca col·lectiva de Botifarra de la Garriga Enllaç
Modificació de les bases reguladores per a la concessió subvencions per finançar despeses de transport escolar als centres educatius i AMPA/AFA/APA que participen en programa de natació en horari lectiuAprovació inicial de la modificació de les bases reguladores concessió subvencions despeses de transport escolar als centres educatius i AMPA/AFA/APA programa natació en horari lectiu Enllaç
Publicació BOPB 30/04/2024 aprovació inicial modificació de les bases Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2019 15:25