Consulta prèvia elaboració normativaPresentació de la normativa municipal

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma.

Als efectes de realitzar les aportacions i/o suggeriments, en aquest apartat podreu trobar informació sobre les consultes en tràmit i opinar sobre els següents aspectes, tal i com estableix l’article 133 de la Llei 39/2015 (LPACAP):

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Així, accedint a la consulta en tràmit que us interessi, podreu trobar tota la documentació informativa necessària. Un cop finalitzat el termini d'exposició pública, de totes les consultes es publicará una relació amb totes les aportacions recollides en el procés i un resum d'aquest.

Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració de l’ordenança o reglament de que es tracti, tot i que no tenen caràcter vinculant.


Forma de presentació

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar s'hauran d'enviar en el termini de deu  dies hàbils,  a comptar de l'endemà de la publicació de l'edicte d’inici de la consulta prèvia.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de de la Garriga a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

PRESENCIALMENT:

Podeu trobar l' Oficina d'Atenció a la Ciutadania a la Plaça de l’Església, 2, planta baixa.

PER INTERNET:

Si es vol presentar telemàticament ho podeu fer a través del registre electrònic mitjançant el tràmit Queixes, suggeriments i propostes que tenim habilitat a la seu electrònica del web municipal de la corporació però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-05-2024 14:34