Registre d'Interessos d'alts càrrecs


Les declaracions de Béns Patrimonials i Activitats i causes de possible incompatibilitat que a continuació es relacionen, són les últimes declaracions presentades pels Regidors i Regidores d'aquest Ajuntament, de les quals s'han ombrejat, per protegir la seva confidencialitat, les dades personals referides al DNI i domicili, així com les dades de localització dels béns que declaren, d'acord amb el previst per l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

La informació publicada és declarada pels regidors i regidores de la corporació, sota la seva responsabilitat.

A partir de l'any 2019, el registre no és únic sinó que es fa per cada membre del consistori.

 

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-07-2023 10:41