Què és el registre d'interessos?

L'alcalde/essa i els regidors/regidores de la Corporació Municipal, en compliment de les obligacions com a càrrecs electes locals, han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament de la Garriga. Aquest Registre està sota la custòdia del Secretari, i els càrrecs electes hi han de dipositar les declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades quan s'hi hagin produït variacions respecte de les dades declarades, de les declaracions següents:

1. Declaració d'activitats: declaració de les activitats professionals, mercantils o industrials que poden ser causa d'incompatibilitat, o bé declaració que no s'exerceix cap activitat considerada incompatible, i declaració de les activitats que poden ser d'exercici compatible.

Les activitats privades que són compatibles, sempre que no es comprometi la imparcialitat o la independència en l'exercici de l'alt càrrec, i que no requereixen autorització expressa, estan previstes a l’article 8 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de l'Ajuntament de la Garriga, i són les següents:

a) Les derivades de la simple administració del patrimoni personal o familiar, llevat del cas en què els alts càrrecs tinguin una participació superior al 10%, individualment o juntament amb llurs cònjuges, convivents o fills, en empreses o entitats que subscriguin contractes amb qualsevol administració o entitat del sector públic.
b) La participació ocasional en seminaris, cursos, conferències, col·loquis i programes de qualsevol mitjà de comunicació social, sempre que no sigui conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.
c) La participació en seminaris, jornades o conferències organitzats per centres oficials destinats a la formació del personal de les administracions públiques catalanes, sempre que no tingui caràcter permanent o habitual i que hi participin per raó del càrrec que ocupen, de llur especialitat professional o de la posició que ocupen en l'organització administrativa de la Generalitat.
d) La producció i la creació literàries, artístiques, científiques o tècniques i la col·laboració en les publicacions que en derivin, sempre que no siguin conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.
e) La participació en entitats sense ànim de lucre.

L’alt càrrec ha d’actualitzar la seva declaració d’activitats si durant l’exercici del seu càrrec desenvolupa alguna de les activitats esmentades i no ho va declarar en el moment del seu nomenament.

2. Declaració patrimonial i d'interessos: declaració de tots els béns, els drets i les obligacions, la qual ha de fer també referència als béns, els drets i les obligacions dels cònjuges o convivents i dels altres familiars de primer grau, sempre que aquests hi consentin.

El contingut d’aquestes declaracions té caràcter reservat i està subjecte a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre.

3. Declaració complementària: declaració en què es fa constar els cònjuges o convivents i els altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que ocupen llocs a l’Ajuntament de la Garriga o a les entitats a què fa referència l’article 2 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de l'Ajuntament.

Terminis: les declaracions s'han de presentar en el termini de tres mesos a comptar de la data de presa de possessió i de la data de cessament, i també en el termini d'un mes des que es produeixin variacions en els fets declarats.

  • El Registre de Béns Patrimonials i d'Interessos té caràcter reservat. Només hi poden accedir el Parlament, els òrgans judicials, el Ministeri Fiscal, el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges i el/la director/a de l’Oficina Antifrau de Catalunya, d'acord amb el que estableix la normativa específica.
  • El Registre d'Activitats és de caràcter públic i l'accés a les dades s'efectua d'acord amb les condicions i el procediment que estableix la normativa (art.14 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre).

Les persones interessades en l'accés a les dades han d'emplenar una instància, que s'ha de signar, fer-ne una còpia i presentar-la telemàticament o a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
L'accés i el tractament de les dades es realitzarà d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-07-2023 10:39