Retribucions dels càrrecs electes


De conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el que es reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan s’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, i a ser donats d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, així com també respecte dels regidors i regidores que no exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, ni dedicació parcial a percebre assistències i indemnitzacions en la quantia que acordi el Ple, i tenint com a referència uns criteris orientatius per establir les retribucions dels càrrecs electes locals als ajuntaments de Catalunya que han elaborat la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis.


Títol    Document    Url
Règim retributiu electes legislatura 2019-2023  Règim retributiu electes legislatura 2019-2023   Enllaç
Règim retributiu electes legislatura 2011-2015  Règim retributiu càrrecs electes legislatura 2011-2015   Enllaç
Règim retributiu electes legislatura 2015-2019  Règim retributiu electes legislatura 2015-2019 aprovat per sessió plenària de 30 de gener 2019 i en la del 24 d'abril pel Ple de l'Ajuntament de la Garriga   Enllaç
  Règim retributiu dels càrrecs electes aprovat per sessió plenària de 30 de gener 2019, ratificació de la Resolució d'Alcaldia de data 23 de gener de 2019   Enllaç
  Règim retributiu dels càrrecs electes aprovat en les sessions plenàries de 26 de setembre i 24 d'octubre de 2018   Enllaç
  Règim retributiu dels càrrecs electes aprovat pel Ple de l'Ajuntament de la Garriga en data 29 juny de 2015   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2019 16:28