Objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

L'objectiu d'estabilitat pressupostària s’expressa en termes de comptabilitat nacional, és a dir, s'apliquen els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95).
Per determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el Pressupost de l'Entitat, cal establir l'equivalència entre el saldo del pressupost per “operacions no financeres” i el saldo de comptabilitat nacional (capítols I a VII).

S’han de realitzar una sèrie d’ajustaments que es realitzen com a conseqüència de les diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària i el pla de comptabilitat nacional. Per a la realització dels ajustos s’ha de considerar el “Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE.

La totalitat dels ingressos i despeses no financeres pressupostaries, corresponen a la totalitat dels recursos i operacions que computen per l’obtenció de la capacitat/necessitat de finançament de les corporacions
locals.

L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària del Pressupost es va realitzar al pressupost inicial de la Corporació Local i durant la seva execució, s’han d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la seva execució trimestral.

Darrera actualització: 01.02.2016 | 01:04