Participació ciutadana al Ple

Com podeu participar al Ple?

  • Assistint-hi en persona. A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala poden fer preguntes orals als regidors del Consistori. El Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de data 22 d’abril de 2009, en regula diferents aspectes en els articles 75, 76 i 77.
  • Escoltant la retransmissió en directe o en diferit de Ràdio Silenci (107.4 FM) o seguint el ple al portal d'Àudio Vídeo Actes.
  • Opinant via Twitter amb l'etiqueta #PlelaGarriga.

Participació del públic assitent al Ple

A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala pot preguntar als regidors del Consistori. Les preguntes es poden fer orals o omplint el document adjunt que trobareu més avall.

El Reglament Orgànic Municipal, aprovat en sessió plenària de data 22 d’abril de 2009, regula en el 

Article 75è.

  • El públic assistent a les sessions no pot intervenir durant el debat.
  • Finalitzades les sessions ordinàries del Ple municipal, s’ha d’establir un torn de preguntes per al públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal general. Les intervencions del públic han de ser escrites en un imprès que l’Ajuntament ha de facilitar per redactar la pregunta. El/la president/a, pot retirar la paraula al ciutadà/ana quan aquest s’aparti del contingut de la pregunta, falti al respecte o no mantingui un comportament correcte.
  • En casos extrems, la Presidència pot expulsar la persona assistent que per qualsevol causa impedeixi el desenvolupament normal de la sessió.

Article 76è.

  • Quan alguna associació o entitat inscrita en el registre municipal, vulgui efectuar una exposició davant el Ple, quant a algun punt de l’ordre del dia, perquè el seu contingut estigui directament relacionat amb els seus objectius, haurà de sol·licitar-ho a l’Alcaldia, mitjançant escrit signat pel/per la representant legal i presentat al Registre General de la corporació, amb un mínim de 24 hores d’antelació a la celebració de la sessió.
  • L’escrit ha de justificar-ne la relació i contenir la indicació de la persona que representarà l’entitat.
  • Autoritzada la intervenció a través de la persona representant, aquesta pot exposar el seu parer, després de la lectura i abans del debat i votació de la proposta inclosa en l’ordre del dia.

Article 77è. 

El veïnatge/la població pot exercir la iniciativa popular, tot presentant propostes d’acords o actuacions o projectes de reglaments en matèries de la competència
municipal. Aquestes iniciatives han de ser subscrites, com a mínim, pel 15 per 100 del cens electoral. Constatada l’autenticitat de les signatures i la correcció de les dades, les
propostes de resolució s’han d’incloure en l’ordre del dia del primer Ple ordinari que es dugui a terme, sens perjudici que siguin resoltes per l’òrgan competent per raó de la matèria. Les propostes han d’anar acompanyades de l’informe previ de legalitat de la Secretaria de l’Ajuntament, i també de l’informe de la Intervenció quan la iniciativa afecti drets i obligacions de contingut econòmic de l’Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-09-2023 12:20