Compte general


El Compte general és un conjunt de documents i estats que l’Entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre:

  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any.
  • Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l’Entitat local durant l’any a què es referix el Compte general.
  • Com s’ha executat el pressupost de l’Entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s’han gastat els recursos que s’han obtingut en aquest any, quants recursos s’han obtingut l’any i quins han estat aquests recursos. També s’informa sobre la forma en què s’han realitzat aquestes despeses i ingressos.

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l’Entitat principal i de les seves entitats dependents, en el cas de la Garriga existeix l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC).

La Llei estableix quina ha de ser aquesta informació i com s’ha d’elaborar. En concret, la informació que han d’elaborar en finalitzar l’any és el denominat Compte general, que es troba regulat en els articles 208, 209, 210 i 211 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals i en les Instruccions de comptabilitat Local.

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-11-2019 18:21