Comunicació d'obres

Comunicació que es fa a l'ajuntament informant sobre l'inici de petites obres, a fi que l'Administració en tingui coneixement.

El tipus d'obres que es podran realitzar són:

 • Reformes que no comportin nova distribució ni canvis estructurals (cuines, banys...).
 • Substitució de paviments i falsos sostres.
 • Enguixats o arrebossats de parets interiors (sense l’ús de bastides superiors als 3 metres).
 • Reparació  o renovació de la impermeabilització del terrat.
 • Instal·lacions interiors d’aigua, gas, electricitat i similars que no afectin elements estructurals.
 • Substitució de baixants, sense l’ús de bastides superiors als 3 metres.
 • Rehabilitació de façanes (no catalogades) mitjançant ús de plataforma o de bastides no superiors als 3 metres.
 • Substitució de fusteries.
 • Tala d’arbres no catalogats.
 • Construcció de tanques.
 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Obres en locals comercials de menys de 750 m2 que no suposin nova distribució interior.
 • Instal·lació de plaques solars d’autoconsum.
 • Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per vehicles.

No es tramita com a comunicació d'obres ni les obres en edificis catalogats ni les zones on actualment hi ha suspensió de llicències.

L’obra està subjecte a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que regula l’ordenança fiscal municipal I04. El seu import és el 4% del pressupost presentat, sense IVA. Un cop sigui validada la comunicació prèvia s’aprovarà la seva liquidació, la qual es notificarà amb el corresponent document per tal que es pugui fer el pagament mitjançant codi de barres dins del període de pagament que estipula l’article 62.2. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

En virtut del Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la llei d'urbanisme, l'Ajuntament podrà revisar les obres i instal·lacions en l'exercici de la inspecció urbanística.

L'ocupació de via pública caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

El propietari o promotor de l'obra.

Quan es dóna resposta?

El termini per resoldre és immediat, en el moment de presentar la sol·licitud.
El termini màxim per executar les obres serà d'1 any.

Documentació necessària?

 Instància específica de sol·licitud

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti.

 Document de pressupost d'execució de l'obra.

 Document acreditatiu d'haver liquidat l'import de 30€ corresponents a la taxa T06

 Document acreditatiu d'haver liquidat la fiança de runes corresponent (150€).Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Consultar l' Ordenança T06 i I04

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-04-2024 15:31