Preguntes freqüents

Participació en processos de selecció de personal

Què és i per a què serveix?
Sol·licitud per poder prendre part en processos de selecció de personal (funcionari de carrera, personal laboral, interí, mitjançant oposició lliure, concurs de mèrits i altres) convocats pel propi Ajuntament o pels seus organismes autònoms.

Qui ho pot demanar?

 • La persona interessada o una altra degudament autoritzada. Cal complir els requisits següents:
 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Comunitat Europea.
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que pugui impedir el desenvolupament de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat, mitjançant expedients disciplinaris, del servei de cap Administració Pública.
 • No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Els establerts a les bases específiques de cada convocatòria.

Quins documents s’han de portar?

 • La sol·licitud serà específica per a cada convocatòria
 • DNI o passaport
 • Currículum Vitae actualitzat
 • Títol acadèmic exigit a les bases
 • Certificat de nivell de coneixement de català que es requereixi a les bases
 • Justificant d’haver abonat els drets de procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
 • Qualsevol altra documentació que s'especifiqui a les bases reguladores del procés de selecció

*Al llarg del procés selectiu es requerirà als participants la presentació de la resta de documentació per a la valoració dels mèrits.

Quin cost té?
Només els dels drets d’examen per accedir a llocs de treball de funcionaris de carrera o de personal laboral fix, que vénen fixats a les bases específiques de la convocatòria.

En quines dates es pot fer?
En els terminis establerts per a cada convocatòria.

Com i on es pot presentar?
Telemàticament, personalment, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o bé es pot enviar per correu administratiu.

Quant temps triga la resposta?
El que especifiquin les bases de les convocatòries.

Quina documentació es lliura?
Comprovant de la sol·licitud.

On es pot trobar més informació?

Altres informacions d’interès:
Les fotocòpies de la documentació justificativa dels estudis i dels mèrits acreditats seran compulsades gratuïtament en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-01-2020 16:49