Què és un PAM?

Un pla d’actuació és un document estratègic on, de manera escrita, s’especifica quina és la visió a aconseguir, per part d’una determinada corporació municipal, i a través de quines accions s’intentarà dur-la a terme. Per visió s’entén la definició del que es vol que sigui el futur del municipi i serà l'eix vertebrador de la política de l'equip de govern. Les polítiques que es decideixin s’hauran de contrastar amb la visió, prioritzant les que ajudin a aconseguir-la i descartant les que vagin en contra seva.

Els principals eixos d’actuació o estratègies són els grans camps on es concentraran els esforços municipals. Aquests grans camps haurien de servir de base per realitzar una distribució de competències entre l'equip de govern, és a dir, hauria d’haver-hi una coherència entre els problemes a afrontar i com s’organitza l'equip de govern per resoldre’ls.

La metodologia de planificació estratègica també implica que ha d’existir una funció d’avaluació i redisseny constant. D’una banda, s’han d’avaluar els resultats de les polítiques i de les actuacions municipals, i la incidència que tenen en el progrés de la missió. D’altra banda, s’han de tenir presents i avaluar les turbulències de l'entorn i l'impacte que tenen sobre la realitat municipal.

L’articulació de l’agenda política, mitjançant un pla, es fa especialment imprescindible per als governs en coalició, no només per cohesionar la seva acció, sinó també per aconseguir la màxima coherència ideològica i operativa en totes les adaptacions i correccions que sigui necessari realitzar per mantenir-la actualitzada.

Un pla d’actuació ha d’incorporar els canvis produïts a l'entorn que afecten el seu desenvolupament amb els redissenys necessaris per adequar-lo a la nova realitat. També s’han d’incorporar els resultats de les avaluacions. És a dir, és necessari actualitzar-lo permanentment.

Entre els principals avantatges de l'elaboració estratègica es pot esmentar que vol involucrar els agents econòmics i socials del municipi. Moltes vegades es realitza el pla estratègic comptant des del principi amb la seva participació i aquest és l’element més interessant d’aquest tipus de planificació atés que, si es realitza d’aquesta manera, la planificació estratègica es converteix en un element de foment de la participació i en una eina per conèixer les demandes i preocupacions de la població i per involucrar-la en la seva solució. L’avantatge d’utilitzar aquesta metodologia és que permet realitzar les actuacions que contribueixin més al compliment del pla i deixar-ne de fer altres que no ajudin a acomplir la missió, tenint en compte totes les variables significatives, tant del municipi com del seu entorn, i avaluant la influència de les actuacions.

El pla d’actuació assegura una coherència entre la missió i les actuacions, dóna una estructura que permet explicar el motiu pel qual es fan les coses i ,alhora, permet explicar per què no es fa una determinada actuació i discutir-ho en termes més globals i objectius.

Un cop realitzat el pla s’ha de comunicar als ciutadans, s’ha de fer que el màxim nombre de persones el coneguin i l'adoptin.

Aquesta metodologia també dóna eines per influir en l'activitat d’altres institucions i organitzacions. El futur del municipi depèn de l'actuació de molts agents, no només de la pròpia activitat municipal.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-04-2019 13:04