Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Quan es dóna resposta?

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l'Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d'una modificació no substancial o substancial.

Documentació necessària?

 Document de comunicació d'una modificació no substancial d'una activitat d'acord amb el model normalitzat Ha d'incloure la següent informació: · Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. · Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.

 En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnicaCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 13:42