Plenari del mes d'abril

Última revisió 22-04-2022 15:16
25/04/2022

El ple del mes d'abril se celebra aquest dimecres, dia 27, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 30 de març de 2022.
 2. Donar compte al Ple de les RA i els acords de la JGL des del dia 21 de març al dia 17 d'abril de 2022.
 3. Donar compte al Ple de la resolució d'alcaldia relativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2021.
 4. Donar compte al Ple de la Resolució de l'alcaldia-presidència  relativa a l'expedient de modificació de crèdit modalitat incorporació de romanents.
 5. Restar assabentats del canvi de denominació social de l'empresa  Cespa, compañía espanyola de Servicios públicos auxiliares, SA, contractista des servei de recollida de residus porta a porta, a PreZero España, S.A.
 6. Resolució del recurs de reposició interposat per la senyora MAAP contra l'acord d’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball adoptat en sessió plenària del proppassat 27 d’octubre de 2021.
 7. Resolució del recurs de reposició interposat per la senyora MTC contra l'acord d’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball adoptat en sessió plenària del proppassat 27 d’octubre de 2021.
 8. Resolució del recurs de reposició interposat per  la senyora MRC contra l'acord d’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball adoptat en sessió plenària del proppassat  27 d’octubre de 2021.
 9. Resolució del recurs de reposició interposat pel senyor JLLG contra l'acord d’aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball adoptat en sessió plenària del proppassat 27 d’octubre de 2021.
 10. Modificació de la Relació de Llocs de Treball.
 11. Modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de la Garriga per l'any 2022 .
 12. Aprovació de modificació pressupostària expedient número 2022/15  en la modalitat de suplement de crèdits  finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
 13. Aprovar el  Pla de Treball i Programa de Participació Ciutadana de la fase 1ª del POUM.
 14. Adhesió a l'Associació de Municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta (PaP).
 15. Moció que presenten el grup municipal del Partit Socialista de la Garriga (PSC) i el grup municipal de Ciutadans la Garriga (CS) de suport al model porta a porta i la resolució dels conflictes que aquest model comporta.
 16. Precs i preguntes dels grups municipals.

Et pot interessar