Ple del mes de juliol

Última revisió 27-07-2021 15:10
27/07/2021

El proper dia 28, a les 19 h, a la sala polivalent de Can Luna, se celebra el ple del mes de juliol.

El Ple es podrà escoltar en directe per Ràdio Silenci.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l‘acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària del Ple de data 30 de juny de 2021. 

2. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i dels acords de la JGL des del dia 21 de juny al dia 18 de juliol de 2021.

3. Aprovació del restabliment de l’equilibri econòmic i financer de la concessió de gestió de les zones d’aparcament regulat com a conseqüència de la suspensió del servei pel la COVID19. 

4. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de manteniment del verd urbà.

5. Estimar el recurs de reposició presentat per la companyia CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., contra l'acord de prorroga forçosa aprovat pel plenari municipal en data 30 de juny de 2021.

6. Aprovació de la rectificació de l'error material dels plecs de clàusules administratives particulars reguladores del contracte de serveis de recollida de residus porta a porta, en relació a la clàusula econòmica i l'import previst per l'anualitat 2022.

7. Aprovació de les festes de caràcter local per a l’any 2022.

8. Aprovació de la rectificació anual de l'Inventari General Consolidat de l'Ajuntament de la Garriga a data 31 de desembre de 2020.

9. Aprovació de l’actualització dels béns i drets que formen part del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge municipal a data 5 de juliol de 2021.

10. Aprovació de l'autorització de compatibilitat del personal municipal, senyora TCR.

11. Aprovació de l'annex al Text refós sobre l'acord de condicions de treball dels empleats i empleades públiques de l'Ajuntament de la Garriga, destinat a desenvolupar el reglament de teletreball.

12. Aprovació de l'increment del 0,9% de les retribucions del personal de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació amb efectes a partir del 1/01/2021.

13. Aprovació de la modificació de crèdit número 2021/42. Modalitat suplement de crèdit finançat amb Romanent de tresoreria per a despeses generals. 

14. Aprovació de la modificació de crèdit número 2021/41. Modalitat crèdit extraordinari.

15. Aprovació de la modificació de crèdit número 2021/43. Modalitat suplement de crèdit finançat amb Romanent de tresoreria per a despeses generals.

16. Aprovació de baixes de drets reconeguts d'exercicis anteriors.

17. Aprovació de la concertació d'una operació de préstec a llarg termini per finançar l'annex d'inversions de l'exercici econòmic 2021, per import de 2.613.211,90 euros, a través del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, amb l'entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.

18. Aprovació de l'addenda del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de la Garriga de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la gestió dels Residus del Vallès Oriental per l'exercici 2021.

19. Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de 28 de juliol de 2021.

Et pot interessar