Ple del mes de febrer

Última revisió 23-02-2021 08:21
23/02/2021

El ple del mes de febrer de celebrarà de forma telemàtica dimecres 24, a les 19 h.

Es podrà seguir en directe per Ràdio Silenci.

Qui vulgui formular-hi preguntes caldrà que les presenti en una instància, que es podrà presentar com a molt tard un dia abans de la celebració de la sessió (les instàncies que es presentin més tard d’aquesta data es traslladaran al següent ple), és a dir, fins al dia 23 de febrer.

Les instàncies es poden presentar telemàticament a través d'aquest enllaç, o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de data 27 de gener de 2021.

2.- Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i els acords de la JGL des del dia 18 de gener i fins el 14 de febrer de 2021.

3.- Donar compte de l'informe d' Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP i d'execució del pressupost del 3r trimestre del 2020.

4.- Donar compte De l'informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP de l'execució del pressupost del 4t trimestre del 2020.

5.- Donar compte dels informes de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del tercer trimestre del 2020.

6.- Donar compte dels informes de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del quart trimestre del 2020.

7.- Proposta de nomenament jutge/essa de pau.

8.- Incoació de l'expedient per el canvi de la forma de gestió del servei de l'escola bressol municipal "Les Caliues".

9.- Interposició de recurs de cassació contra la sentència de la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en recurs d'apel·lació 36/2020.

10.- Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a la creació d'un lloc de conserge de Participació Ciutadana.

11.- Aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal per a la creació d'una plaça de conserge, grup AP, adscrita a Participació Ciutadana.

12.- Expedient de reconeixement extra-judicial de crèdit número 2021-1.

13.- Aprovació de la modificació de les Bases reguladores per a la Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament d'ajuts econòmics per arranjaments d'habitatges que es lloguin mitjançant la Borsa d'Habitatge.

14.- Aprovació de la modificació de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament d'ajuts econòmics per llogar habitatges mitjançant la Borsa d'Habitatge.

15.- Moció que presenta el grup municipal de CS la Garriga de condemna als actes vandàlics i violents ocasionats pels manifestants en defensa de Pablo Hasél i el recolzament de l'ajuntament de la Garriga  als cossos de seguretat.

16.- Moció que presenten els grups municipals d'Acord+ERC-AM, JUNTS, CUP i els regidors/es  no adscrits  de suport a l'amnistia.

17.- Moció que presenta el grup municipal de la  CUP de la Garriga, en suport a la Iniciativa Legislativa Popular de proposta de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d'Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals (ILP Montseny).

18.- Moció que presenten els grups municipals de la CUP de la Garriga, JUNTS per la Garriga , Acord+ERC-AM i els regidors/es no adscrits   en defensa de la llibertat d'expressió i de rebuig a l'empresonament del raper Pablo Hasél.

19.- Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de 24 de febrer de 2021.