Novetats en el cobrament de la taxa del clavegueram

Última revisió 25-10-2021 13:06
12/11/2018

Degut a un canvi de normativa, a partir de l’exercici econòmic 2018, el cobrament de la taxa pel servei de clavegueram es fa per separat del rebut de l’aigua, i la gestiona directament l’Ajuntament.

El seu cobrament (anual i en funció del consum d’aigua) es realitza a través de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. La nova forma de cobrament no implica cap increment en el cost de la taxa.

La taxa pel servei de clavegueram es cobra des de l’any 2009 dins la factura de subministrament d’aigua i, fins al 2017, el cobrament es feia a través de l’empresa concessionària SOREA, SA, de manera fraccionada en quatre pagaments al llarg de l’any.

Aquest canvi en la manera de cobrament es va aprovar en el plenari d’octubre de 2017, d’acord amb l’article 8 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

La base de dades gestionada per SOREA, SA, actuant com a concessionària de la gestió del servei públic municipal d’aigua, és de titularitat municipal. Així, les dades de les persones usuàries del servei de clavegueram, així com les seves dades bancàries han estat emprades per l’Ajuntament, sense necessitat d’autorització expressa prèvia per part de la ciutadania, al ser un servei de competència local, sense vulnerar la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Les persones que hagin retornat el rebut del pagament d’aquesta taxa, tindran fins al dia 24 de desembre per abonar-ne l’import descarregant-se una carta de pagament del web https://orgt.diba.cat, o bé anant a les oficines de l’ORGT, a l’adreça Ctra. Nova, 17, on també trobaran la carta.

Es pot sol·licitar la baixa de la domiciliació a través del web de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en l’enllaç https://orgt.diba.cat/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar, o bé omplint el formulari que està disponible a l’OAC de l’Ajuntament.

Per a més informació, podeu escriure un correu a oac@ajlagarriga.cat o trucar al 93 860 50 50.