Les ordenances, al Ple

Última revisió 26-10-2020 09:52
27/10/2020

Les ordenances fiscals pel 2021 (les normes que aprova l'Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials) es portaran a votació al proper Ple d'octubre.

El Ple es farà el proper 28 d’octubre  de 2020  a les 19 hores en format telemàtic  sota el següent ordre del dia:

 1. Aprovació acta del Ple ordinari  de data 30 de juny de 2020.
 2. Aprovació acta del Ple extraordinari de data 10 de juliol de 2020.
 3. Aprovació acta del Ple ordinari de data 29 de juliol de 2020.
 4. Aprovació acta del Ple ordinari de data 30 de setembre de 2020.
 5. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i acords de la JGL.
 6. Aprovació de  la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i transport d'escombraries i neteja del mercat setmanal.
 7. Aprovació de  la liquidació del contracte de gestió de serveis públics de neteja viaria subscrit amb CESPA SA, i la cancel·lació i devolució de l'aval bancari dipositat en concepte de garantia definitiva.
 8. Aprovació de  l'inici de l'expedient de liquidació del contracte de gestió del servei d'escola bressol municipal "les Caliues". 
 9. Autorització de compatibilitat al personal municipal, senyor RCC, conserge d'Esports. Aprovació de la modificació puntual Pla General Ordenació Urbanística sector B3 Can Vilanova.
 10. Aprovació de la modificació de l’ordenança sobre l’estalvi d’aigua, ordenança municipal G18.
 11. Aprovació de la modificació del reglament regulador del servei d’estacionament gratuït, amb horari limitat, en diverses zones del municipi de la Garriga (zona vermella).
 12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2020/38. Modalitat transferència de crèdit.
 13. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 2020/43. Modalitat suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit.
 14. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit  núm. 2020/44. Modalitat  transferència de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit..
 15. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I00, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
 16. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l'impost de béns immobles.
 17. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I03, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 18. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.
 19. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I05, reguladora de Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 20. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. I06, reguladora del recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent.
 21. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T01, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
 22. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal T03 reguladora de la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2021.
 23. Aprovació de la modificació de  l'ordenança fiscal núm. T08, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids per a l'exercici 2021.
 24. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T15, reguladora de la taxa de clavegueram.
 25. Moció que presenta el grup municipal de la CUP  de la Garriga en defensa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i la seva modificació per ser implementada arreu del territori.
 26. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP per demanar ajuts per al  sector de la restauració.
 27. Precs i preguntes dels grups municipals.

Ple municipal a la Garriga-telemàtic
Ple municipal a la Garriga-telemàtic