Escola Bressol Municipal Les Caliues EBM

L’Escola Bressol Municipal Les Caliues imparteix el primer cicle d’educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys, amb l’objectiu principal de promoure el seu desenvolupament personal en tots els àmbits.

L’escola disposa d’un projecte educatiu de centre, que és l’instrument que permet ordenar i donar sentit i coherència a tota l’activitat educativa del centre. A partir d’aquest, l’equip educatiu adapta les activitats educatives a les particularitats de cada infant, amb la finalitat d’oferir una atenció personalitzada amb atenció a la diversitat.
Es disposa així mateix d’un Pla Anual de Centre on es concreta l’organització de l’escola: calendari, horaris, serveis prestats, organització de l’equip educatiu, o el pla de treball amb les famílies entre altres temes. 
Per atenció a la diversitat es disposa de la figura d’una psicopedagoga i es treballa conjuntament amb el CDIAP (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç).
El treball amb les famílies es concreta en la realització d’activitats conjuntes com el tallers familiar, els cafès pedagògics i participació a l’aula.
Es realitzen projectes de treball en xarxa amb la biblioteca municipal, les escoles de primària i altres entitats, com per exemple, el projecte intergeneracional amb l’Asil Hospital de la Garriga.

Carrer Santa Maria del Camí, 52 08530 - La Garriga

93 732 11 85

De dilluns a divendres de 7.30 a 12 h i de 15 a 17.30 h

Imatges

Mapa

Última revisió 2023-06-30 09:58:47