Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació necessària?

 Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.

 Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.

 Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals.

 En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques:La sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.

 En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

El que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 16:01