Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació necessària?

 Las sol·licitud de la llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles i activitats recreatives ordinàries d'acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.

 Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

 Memòria de seguretat i pla d'autoprotecció, si calen, d'acord el que disposa el Decret 82/2010.

 Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental

 Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

 Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi.

 Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora.

 Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l'ordenança

 Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental

 Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació necessària

 La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística.

 Abans de l'obertura de l'establiment, la persona titular de l'establiment o la persona que en tingui la representació, ha d'acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil.

 Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 17:42