Llicència ambiental (Annex II)

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació necessària?

 Sol·licitud de llicència ambiental d'acord amb el model normalitzat.

 Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

 Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.

 Estudi d'impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.

 Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada

 Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada r

 Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.

 En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació.

 Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.

 En cas d'actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s'actua.

 Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.

 Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s'iniciïl'activitat).Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 13:58