Regidoria d'Urbanisme i Via Pública

Contempla urbanisme, via públicam mobilitat i serveis urbans

La Regidoria d'Urbanisme té per objecte l’ordenació, la transformació, la conservació i el control de l’ús del sòl mitjançant la seva urbanització i
edificació. I també té per objecte la regulació de l’ús, la conservació i la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions.

La Regidoria de Via Pública té la missió de mantenir l’espai públic en bon estat, tant en la via pública com en les dependències municipals (voreres ben enrajolades, senyalitzacions endreçades, paviments sense esvorancs, dependències amb totes les instal·lacions en funcionament, neteja d'espais tant la del dia a dia com la dels actes o festes específics...). Tot plegat tenint en compte l'accessibilitat, la seguretat i l'eficiència energètica.

Aquestes dos grans objectes de gestió de l’urbanisme són els eixos principals a partir dels quals es desenvolupen els objectius i accions recollits en aquest PAM:

 • Adequar les eines de gestió del territori a les necessitats actuals definint un model de poble a la mida de les persones, respectuós amb l’entorn natural i el patrimoni arquitectònic que ens diferencia
 • Redactar un nou Pla d'Ordenació Urbanística municipal
 • Revisar el Pla de Protecció del Patrimoni, la normativa urbanística i l’Agenda 21
 • Simplificar la tramitació administrativa
 • Flexibilitzar els règims de control

Des de l'àmbit de Via Pública, es treballa per seguir millorant les infraestructures de serveis del municipi, entenent-les també com a eina de vertebració del territori i de cohesió social que han de ser útils al ciutadà a l’hora de facilitar el seu dia a dia. En aquest sentit el PAM marca per aquesta legislatura diferents compromisos: 

 • Actualitzar el pla d'accessibilitat i redactar i aplicar un pla de renovació de voreres i un de pavimentació
 • Redactar una ordenança de convivència ciutadana
 • Potenciar el servei de neteja viària i incrementar el personal 
 • Crear una brigada de reparació exprés
 • Renovar els parcs infantils
 • Gestionar integralment el cicle de l’aigua amb la redacció d'un pla director d'abastament d'aigua i d'un d'aprofitament d'aigües
 • Estudiar la recuperació del rec Monar i les rescloses per a usos agrícoles
 • Gestionar els residus de manera sostenible, socialment, ambiental i econòmica
 • Modernitzar la gestió de l’enllumenat públic i redactar un pla director 
 • Fomentar noves eines tecnològiques per millorar les incidències a la via pública

Temes relacionats

Informació relacionada