Ple del mes de juny

Última revisió 25-06-2021 18:09
29/06/2021

El proper dia 30, a les 19 h, a la sala polivalent de Can Luna, se celebra el ple del mes de juny.

El Ple es podrà escoltar en directe per Ràdio Silenci.

Ordre del dia:

1. Aprovació de l‘acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió ordinària del Ple de data 26 de maig de 2021.

2. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i dels acords de la JGL des del dia 17 de maig al dia 20 de juny de 2021.

3. Donar compte al Ple del canvi de representant d'ERC-Acord a la Comissió del Nomenclàtor.

4. Donar compte al Ple del canvi de representant del grup municipal CUP-AMUNT al Consell Escolar Municipal.

5. Donar compte al Ple del Pla Anual de Control Financer (PACF) modificat de l'exercici 2021. 

6. Aprovació de l’Inici de expedient i constitució de la comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança reguladora del mercat no sedentari de la Garriga (G20).

7. Aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de serveis de recollida i transport de residus i neteja del mercat setmanal amb CESPA fins a la formalització del nou contracte.

8. Aprovació de la pròrroga forçosa del contracte de gestió del servei d'escola bressol municipal.

9. Aprovació de l’inici de la licitació del contracte de serveis de recollida de residus porta a porta.

10. Aprovació de la imposició de les segones penalitats a la contractista del servei de neteja de les dependències municipals, LIMCAMAR, SL per incompliment de les condicions del contracte.

11. Aprovació de l’inici d’expedient sancionador per infracció lleu a la mercantil LIMCAMAR SL en qualitat d’adjudicatària del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals.

12. Aprovació de la “Declaració Institucional del Dia de l’Orgull LGBTI+ (28 de juny)”.

13. Aprovació de l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant conveni interadministratiu per a l'execució d'actuacions en el marc del programa específic “Treball Talent i Tecnologia”

14. Aprovació de la modificació de crèdit número 2021/39. Modalitat suplement de crèdit.

15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de la Garriga per sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que declari la Garriga àrea d'habitatge tens en aplicació de la llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

16. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de la Garriga a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans estatal.

17. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP i el grup municipal de JUNTS per la Garriga en suport a la gent gran, contra la deshumanització dels serveis bancaris davant la bretxa digital.

18. Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de 30 de juny de 2021.

Et pot interessar