Ple del mes de desembre

Última revisió 17-12-2021 15:28
20/12/2021

El proper dia 22, a les 19 h, a la sala polivalent de Can Luna, se celebra el ple del mes de desembre.

El Ple es podrà escoltar en directe per Ràdio Silenci.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior, corresponent al Ple ordinari de data 24 de novembre de 2021.
 2. Donar compte al Ple de les resolucions i els acords de la JGL des del dia 14 de novembre i fins el dia 12 de desembre de 2021
 3. Donar compte de l'informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP de l'execució del pressupost del 3r trimestre del 2021.
 4. Aprovació del calendari de les sessions plenàries per l’any 2022.
 5. Aprovació  de la modificació de l'ordenança fiscal T14, reguladora de la taxa per la publicitat de Ràdio Silenci.
 6. Desestimació al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal núm. I01, reguladora de l'Impost sobre béns immobles.
 7. Desestimació al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal núm. I04, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 8. Desestimació al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal núm. I05, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana.
 9. Aprovació de la rectificació de l’error material en l’acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B4 Can Poi.
 10. Aprovació de la suspensió potestativa de la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicencies, declaracions responsables, comunicacions i altres autoritzacions en tot l'àmbit de la zona de Cementiris.
 11. Aprovació de l’adhesió a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.
 12. Aprovació de la modificació puntual de les “Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre per a la realització d'activitats o actuacions culturals durant l'any en curs”.
 13. Aprovació de la modificació puntual de les “Bases reguladores  per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats juvenils , grups no formals i lleure sense ànim de lucre per a la realització d'activitats o actuacions de caire juvenil”.
 14. Moció, que presenta el grup municipal de la CUP-Amunt, per a l'optimització de la gestió dels serveis municipals mitjançant una empresa municipal de serveis.
 15. Moció, que presenta el grup municipal CUP Amunt, en relació al procediment per al canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua potable de la Garriga.
 16. Moció, que presenten els grups municipals d’ERC+Acord-AM, CUP-Amunt, JUNTS i PSC-CP, sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT.
 17. Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de 22 de desembre de 2021.

Et pot interessar