Aquest dimecres se celebra el ple del mes de maig

Última revisió 23-05-2022 12:26
24/05/2022

El ple del mes de maig se celebra aquest dimecres, dia 25, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 27 d’abril de 2022.
 2. Donar compte al Ple de les RA i els acords de la JGL des del dia 18 d’abril al dia 15 de maig de 2022.
 3. Donar compte al Ple del l'informe de Control permanent del resum anual de l'Ajuntament i el OAMC exercici 2021.
 4. Donar compte dels informes de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del primer trimestre del 2022.
 5. Donar compte de l'informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP de l'execució del pressupost dels 1rt trimestre del 2022.
 6. Aprovació de l'inici de l'expedient per la resolució del contracte de subministrament d'energia elèctrica, lot 4, per desistiment unilateral de l'empresa contractista, i restar assabentats de la prestació del subministrament per la comercialitzadora d'últim recurs fins a la nova adjudicació del contracte.
 7. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de gestió del servei de subministrament d'aigua AGBAR.
 8. Acordar l'aplicació a l'Ajuntament de la Garriga, de la revisió excepcional de preus derivada de la publicació de l'acord GOV/60/2022, de 25 de d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes d'obra.
 9. Aprovació de la designació del responsable del contracte de gestió de les piscines municipals.
 10. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament i de l'OAMC.
 11. Aprovació de la modificació dels articles 9 i 44 del Text refós de l'Acord sobre les Condicions de Treball dels empleats públics de l'Ajuntament de la Garriga i del seu Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació i del Reglament de Formació.
 12. Aprovació de l'increment del 2% de les retribucions del personal de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació amb efectes a partir del 1/01/2022.
 13. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (modificació del lloc de treball TAG de Serveis Econòmics i tècnic mitjà/ana de Serveis Econòmics, i administratiu/iva d’Educació).
 14. Aprovació de la modificació de crèdit número 2022/17. Modalitat suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals.
 15. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 2022-2 OPA. Factures 2021.
 16. Aprovació de la modificació de les “Bases reguladores para la concessió de subvenciones en règim de concurrència competitiva destinades a persones entre 6 i 16 anys per a practicar un esport de temporada a la Garriga”. (S24).
 17. Moció, que presenten els grups municipals de JUNTS i ERC+Acord-AM, per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català.
 18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP la Garriga, l'AFA de l'escola Tagamanent,  l'AFA de l'escola Puiggraciós, l'AFA de l'escola Giroi i l'AFA de l'escola  Pinetons, per plantejar accions emmarcades en la política de "Patis Oberts".
 19. Precs i preguntes.

Et pot interessar