Aquest dimecres, ple municipal

Última revisió 26-07-2022 11:04
26/07/2022

El ple del mes de juliol se celebra aquest dimecres, dia 27, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia:

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 29 de juny de 2022.

 2. Donar compte al Ple de les RA i els acords de la JGL des del dia 20 de juny al dia 17 de juliol de 2022.

 3. Donar compte al Ple del Pla Anual de Control Financer (PACF) de l'exercici 2022.

 4. Determinació de les festes de caràcter local per l’any 2023 .

 5. Ratificació de la resolució d'alcaldia ALC/1263/2022 per tal que l’Ajuntament de la Garriga comparegui com a part interessada en el recurs contenciós administratiu interposat contra l’aprovació definitiva de la “Modificació puntual del Pla general d’ordenació referent al sector B4 Can Poi de la Garriga”.

 6. Aprovació de la modificació definitiva del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals.

 7. Aprovació del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió de gestió de serveis públics de la piscina municipal com a conseqüència de les pèrdues ocasionades per la COVID19

 8. Incoació d'expedient per imposició de penalitats a la contractista de gestió de serveis públics de la piscina municipal i deduir les possibles penalitats econòmiques que se'n derivin.

 9. Aprovació de la modificació de crèdit número 2022/28. Modalitat Suplement de Crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes de crèdit.

 10. Aprovació modificació ordenança fiscal T06, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

 11. Aprovació de l’inici d’expedient i creació de la comissió estudi per aprovar el Reglament de la marca col·lectiva Botifarra de la Garriga.

 12. Aprovació de l’inici de l'expedient i constitució de la Comissió d'Estudi per la implementació del servei Punt TIC a l'Ajuntament de la Garriga .

 13. Aprovació del conveni per l'elaboració, concertació i execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025.

 14. Moció, que presenta el grup municipal d'ERC+Acord-AM, de suport als jutges i jutgesses de pau.

 15. Moció, que presenta el grup municipal de CS, per l'estudi i creació de refugis climàtics a la Garriga.

 16. Moció, que presenta el grup municipal del PSC-CP, per reclamar una solució definitiva per a l'escola d'educació especial de Can Vila.

 17. Moció, que presenten els grups municipals del PSC-CP. CUP-Amunt i CS, per reclamar l'obertura de les urgències nocturnes al CAP de la Garriga i la millora del servei de pediatria.

 18. Precs i preguntes.