Multes: al·legacions / recursos

Tràmit amb el qual es vol fer constar per escrit la disconformitat contra una sanció o denúncia imposada per l’Ajuntament en matèria de trànsit

En quines dates es pot fer?

  • Les al·legacions en el termini de vint dies naturals des de l’endemà de la notificació de la denúncia
  • El recurs de reposició en el termini d’un mes des que es va notificar la imposició de la sanció o es va abonar voluntàriament la denúncia amb bonificació

En el cas que hagi abonat la sanció amb el 50% de bonificació no podrà formular al·legacions i finalitzarà el procediment sense resolució expressa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de Barcelona, o alternativament, si té el domicili en altra província, davant dels Jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on resideix.

El procediment sancionador abreujat no serà d'aplicació a les infraccions previstes a l'article 65, apartats 5 h) i J) i 6 del RDL 339/1990, de 2 de març.

On es pot trobar més informació?

  • Reglament per a l'exercici de la potestat sancionadora ( RD 1398/1991 de 4 d'agost de 1992 )
  • Llei de Procediment Administratiu Comú ( Llei 30/1992 de 26 de novembre de 1992)
  • Reglament per al Procediment sancionador ( RD 320/1994, de 25 de febrer)
  • Llei 18/1989, de 25 de juliol, de Bases sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat viària
  • Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/ 1990 de 2 de març

Què es lliura?
Comprovant de la presentació de la sol·licitud

Altres Informacions d'interès:
En cas que la infracció denunciada comporti la retirada de punts per part de la Direcció General de Trànsit (DGT), aquesta retirada es farà sense perjudici que s'hagi abonat la sanció econòmica amb la bonificació en període voluntari.

Tipus d'infraccions i imports de les sancions:

Es tipifiquen les infraccions com a lleus, greus o molt greus. Són lleus les infraccions amb imports fins a 100€, greus les d'imports de 200€ i molt greus les d'imports de 500€, llevat de les excepcions que preveu la Llei 18/2009, de 23 de novembre.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona a qui li hagi estat formulada una denúncia o se li hagi imposat un sanció

Quan es dóna resposta?

El termini de resolució d'al·legacions és de tres mesos, sis mesos i un any respectivament, en funció de què la denúncia sigui lleu, greu o molt greu. Són lleus les infraccions amb imports fins a 90 €, greus les d'imports de 91 a 300 € i molt greus les d'imports de 301 a 600 €

Documentació necessària?

 Fotocòpia de la denúncia

 Tota aquella documentació que el sol·licitant consideri oportunes com a aportació de proves que l'eximeixen de la denúncia

 Mòdel de descàrrecCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:22