Llicència per ocupació de via pública amb taules i cadires (terrasses)

Sol·licitud de llicència municipal per ocupació de via pública amb taules i cadires que realitzen els establiments de restauració per poder comptar amb una terrassa exterior on oferir els seus serveis.

En quines dates es pot fer?:
L'ocupació es pot fer en tres supòsits diferents:

 • Anual: de l'1 de gener al 31 de desembre
 • Per temporada: d'abril a setembre (ambdós inclosos)
 • Per dies: per ocupació en dies puntuals com la festa del Corpus etc.

Observacions:

El document amb la llicència municipal que autoritza l'ocupació de via pública s'atorgarà un cop s'hagi abonat la taxa corresponent
 

On es pot trobar més informació?
A la regidorida d'acció territorial i sostenibilitat Tèlf: 93.860.52.90

Què es lliura?
Certificat de la junta de govern local o del Decret d'Alcaldia pel qual s'atorga la llicència municipal per a la instal·lació de la terrassa

Altres Informacions d'interès:
Condicions de la llicència:

 • Primera. No es podrà dur a terme l'ocupació de la via pública fins que el titular no hagi fet efectiu l'import de la corresponent taxa. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la retirada de la llicència.
 • Segona. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni subarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquesta condició comportarà l'anul·lació de la llicència
 • Tercera. La llicència s'atorga sens perjudici de tercers, salvat el dret de propietat i és revocable per raó d'interès públic.
 • Quarta. La llicència autoritza la col·locació de taules, cadires i para-sols individuals. Aquesta llicència no permet la col·locació, a l'exterior dels locals, de tarimes, envelats, màquines expenedores de begudes, gelats i similars, si no és que aquestes ja disposen de llicència anterior
 • Cinquena. L'horari del servei a les terrasses es limitarà a les 01:30 hores
 • Sisena. Les taules i cadires no impediran en cap moment el pas de vianants i en tot moment s'haurà de deixar un espai lliure d'un mínim de 1,5 metres. També s'ha de preservar el pas dels usuaris als accessos de els finques particulars, passo de vianants i altres servei públics que confrontin amb l'espai autoritzat.
 • Setena. En el cas que es col·loquin para-sols, aquests no podran superar en cap cas el perímetre que formen les taules i les cadires.
 • Vuitena. Les taules, les cadires i qualsevol altre element mòbil autoritzat (para-sols, jardineres, etc) es recolliran cada dia i en la mesura del possible es guardaran dins de les pròpies instal·lacions. El titular de la llicència té l'obligació de mantenir diàriament l'espai ocupat i el seu entorn en correctes condicions de neteja i en serà responsable individual en cas que no es compleixi aquesta obligació
 • Novena. El titular se fa directament responsable que tots els seus clients no facin soroll ni provoquin aldarulls a la via pública i tindrà reservat el dret d'admissió degudament justificat. Així mateix resten prohibits els jocs de taula al carrer i l'utilització de qualsevol aparell de difusió de música a la via pública.
 • - En tot cas haurà de vetllar per tal que es compleixin en tot moment els límits acústics recollits a l'ordenança municipal núm. G05 reguladora de la contaminació acústica.
 • Desena. Les llicències concedides a establiments que han de col·locar les taules i cadires en espais públics afectats per la realització de festes culturals o populars, esdeveniments esportius o socials, s'hauran d'adaptar als horaris i espais que siguin necessaris per a la realització d'aquests actes, previ avís per part de l'Ajuntament

Què es rep?
Document oficial de l'Ajuntament que els autoritza a ocupar la via pública amb taules i cadires durant un període determinat.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

El titular de l'IAE o de la llicència o permís municipal d'activitat o el representant de la mateixa

Quan es dóna resposta?

- 2 mesos
- El silenci administratiu s'entendrà negatiu

Documentació necessària?

 Instància/sol·licitud segons model normalitzat (Només en cas de tramitació presencial)

 Plànol de situació

 Núm. de taules i cadires que es pretenen instal·lar

 Croquis detallat de la superfície que es preten ocupar

 Fotocòpia de l'alta de l'IAE o de la llicència o permís d'activitatCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Art. 6, tarifa 4 de l'Ordenança municipal T01, Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:20