Canvi de domicili dins el mateix municipi

Sol·licitar la inscripció en el Padró d'habitants del canvi del domicili efectuat dins el mateix municipi

Observacions:
De la documentació requerida cal aportar original.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

La persona interessada

Documentació necessària?

 Original del document d'identitat vigent (DNI, passaport, targeta de residència)

 Original del contracte de lloguer vigent i darrer rebut de lloguer o original i fotocòpia de l'escriptura de propietat i darrer rebut de l'IBI a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge

 En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i original del document d'identitat vigent del titular

 Original del llibre de família o document d'identitat o, en cas d'adopció, la documentació que l'acreditiEn cas de menors de edat

 En el cas de separació legal dels pares, original del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menorEn cas de menors de edat

 En el cas de menors que s'empadronin només amb un dels pares, autorització signada i original del document d'identitat de l'altre progenitorcas de menors de edat

  En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadronacas de menors de edatCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 11:28