Autorització per encendre foc i cremes en terrenys

És l'autorització o comunicació que totes les persones han de disposar per fer cremes o focs d'esbarjo, com a mesures de prevenció d'incendis forestals.

En quines dates es pot fer?
Entre el 16 d'octubre i el 14 de març, comunicació mitjançant formulari de comunicació prèvia a l'Ajuntament, Consell Comarcal o Delegació Territorial.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre cal autorització de la Delegació Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca mitjançant el formulari d'autorització per encendre foc i aquesta autorització s'ha de notificar a l'Ajuntament.

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre no s'autoritzen treballs de crema, excepte una autorització expressa i excepcional del director general del Medi Natural

Altres Informacions d'interès:

En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:
Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel•les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Normes d'aplicació durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març

Article 14 Decret 64/1995, de 7 de març

Mesures preventives

14.1 Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys esmentats a l'article 1 d'aquest Decret, en el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents:

Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

14.2 Resta prohibit:

Llençar objectes encesos.

b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

14.3 Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Qui el pot demanar?

Tots els ciutadans que volen realitzar cremes o focs d'esbarjo en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la llei 6/1988 i a la franja de 500 m. que els envolta.

Un cop concedida l'autorització i/comunicació s'ha de presentar la còpia a l'Ajuntament a través dels punts d'atenció municipals esmentats. Entitats i empreses ho hauran de tramitar telemàticament. Només els particulars ho podran fer presencialment.

Quan es dóna resposta?

En la comunicació prèvia, si no hi ha notificació en sentit contrari l'autorització és immediata.
En els casos de sol·licitud d'autorització aquesta queda supeditada a la resolució que emeti el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Documentació necessària?

 DNI i dades del sol·licitant

 La identificació del lloc en es pretén realitzar la crema, els dies i hores, el tipus de crema o focs o el motiu o causaCanals de tramitació

Oficines comarcals de la Delegació Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Carrer Roger de Flor 68 baixos C
08400 Granollers
Telèfon 93 861 13 23

Un cop concedida l'autorització s'ha de presentar la còpia a l'Ajuntament a través dels punts d'atenció municipals esmentats
(entitats i empreses sempre telemàticament)PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-11-2021 10:57