Ja podeu consultar el calendari fiscal

Última revisió 09-01-2024 10:55
10/01/2024

El calendari fiscal estableix les dates de pagament de les diferents taxes i impostos municipals.

L’Ajuntament de la Garriga té delegada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la gestió tributària dels ingressos de dret públic dels tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana i rústica); Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Taxa de gestió de residus domèstics i comercials; Taxa del cementiri municipal; Taxa d’entrada vehicles-guals; Taxa del mercat no sedentari; Taxa de clavegueram; així com dels preus públics de l’Escola Bressol, del Servei d’Atenció domiciliària, de Ioga, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny i de l’Escola Municipal de Música.

Períodes de pagament dels principals impostos i taxes (no domiciliats):

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

1 de març a 5 de maig

Impost sobre béns immobles urbans

2 de maig a 5 de juliol

Impost sobre béns immobles rústics

2 de setembre a 4 de novembre

Impost sobre activitats econòmiques

16 de setembre a 18 de novembre

Taxa de gestió de residus domèstics

1 de juliol a 3 de setembre

Taxa de gestió de residus comercials

1 de juliol a 2 de setembre

Taxa de clavegueram

2 d'octubre a 10 de desembre

Taxa del cementiri municipal

3 de juny a 5 de setembre

Taxa d’entrada vehicles-guals

2 de setembre a 5 de novembre

 Podeu consultar els períodes de cobrament en detall, seguint aquest enllaç.