Aquest dimecres, ple municipal

Última revisió 25-07-2023 13:12
24/07/2023

El ple del mes de juliol tindrà lloc aquest dimecres, dia 26, a les 19 hores, a la sala de plens de l'ajuntament.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i els acords de la JGL des del dia 14 de maig i fins el dia 17 de juliol de 2023.
 2. Donar compte al Ple de l'informe d'Intervenció de data 12/07/2023 referent a la justificació de les aportacions 2023 dels grups municipals.
 3. Donar compte de l’acta de la Comissió d'Estudi per a la Implementació d'un Model de gestió del Servei d'abastament d'Aigua, i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 4. Donar compte de l’acta de la Comissió d'Estudi per a la Modificació de l'Ordenança General Reguladora de la Circulació (G02) i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 5. Donar compte de l'acta de la Comissió d'Estudi per a la Redacció d'un Reglament d'ús de l'Espai Jove de Can Luna i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 6. Donar compte de l'acta de la Comissió d'Estudi per a la Redacció d'un Reglament d'Ús de la Marca Col·lectiva Botifarra de la Garriga i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 7. Donar compte de l'acta de la Comissió d'Estudi per a la Implementació del Servei Públic de Formació Ocupacional i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 8. Donar compte de l'acta de la Comissió d'Estudi per a la Implementació del Servei Punt Tic (Doc.80148/2023) i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 9. Donar compte de l'acta de la reunió de la Comissió d'Estudi per a la Modificació de l'Ordenança Reguladora del Mercat no Sedentari de la Garriga (G20) i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 10. Donar compte de l'acta de la Comissió d'Estudi per a la Redacció d'una Ordenança sobre la Verificació dels Habitatges Buits a la Garriga i restar assabentats de les tasques realitzades per la Comissió.
 11. Donar compte de l'acta de la Comissió per a la Revisió de l'Ordenança de Policia i Bon Govern (G00).
 12. Adhesió al manifest del Dia Internacional dels Drets LGBTI+ 2023.
 13. Aprovació de la subvenció en espècie a Càrites de la parròquia de Sant Esteve per al repartiment dels mocadors de la Festa Major 2023.
 14. Aixecar l'objecció formulada per la Intervenció municipal i continuar la tramitació administrativa de l'expedient del pagament menor de l'avituallament de la cursa Ultra Montseny al Club Atletisme les Tortugues.
 15. Revocació de la confiscació parcial de l'aval del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport d'escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de la Garriga i donar conformitat al mitjà de pagament alternatiu.
 16. Confiscació parcial de la garantia definitiva del contracte de gestió del servei d'escola bressol municipal.
 17. Interpretació definitiva del contracte de concessió del servei de les piscines municipals en relació al cobrament del cost dels accessos a la piscina d'estiu dels infants del casal Quercus i liquidació de reintegrament del pagament indegut de les factures corresponents a aquest servei.
 18. Inadmetre el recurs de reposició contra l'acord del Ple desestimatori de la petició de compensació per trencament de l'equilibri econòmic del contracte de serveis de recollida de residus porta a porta, per haver estat interposat fora de termini.
 19. Ratificació de la Resolució d'Alcaldia ALC/1101/2023, de 12 de juny de 2023, d'adjudicació del contracte mixt d'obres per a la instal·lació d'una caldera d'estella forestal a l'escola Puiggraciós i serveis de manteniment i rectificació de l'aplicació pressupostària.
 20. Moció de l'Ajuntament de la Garriga per a l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.
 21. Expedient de modificació de crèdit número 2023/24. Modalitat crèdit extraordinari.
 22. Expedient de modificació de crèdit número 2023/27. Modalitat crèdit extraordinari.
 23. Aprovació de la bonificació del 95% de l'ICIO de les obres per a millora d'accessibilitat dels vestidors en la finca situada a la Ronda del Carril 75, a l'Associació de Pares de Fills amb Autisme de Catalunya, per ser declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.
 24. Determinació de les festes de caràcter local per l'any 2024.
 25. Precs i preguntes dels grups municipals.

Et pot interessar