Aquest dimecres, ple municipal

Última revisió 24-03-2023 15:11
27/03/2023

El ple del mes de març, tindrà lloc aquest dimecres, dia 29, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 22 de febrer de 2023.
 2. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i els acords de la JGL des del dia 130223 al dia 190323.
 3. Donar compte al Ple de l'informe d'Intervenció de data 15/03/2022 referent a la justificació de les aportacions 2022 dels grups municipals.
 4. Donar compte al Ple de l'acord pres per l'ajuntament de l'Ametlla del Vallès referent a l'aprovació Inicial de la Modificació Puntual del PGO a l'àmbit del Passatge Ribes
 5. Donar compte al Ple conforme la  Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona es dona per assabentada de  l'aprovació definitiva de l'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació UA-3 Sati.
 6. Concessió  del Títol de Persona Il·lustre de la Garriga a la Sra. Núria Albó i Corrons.
 7. Esmena de l’error material a l’acord d’Inici d'expedient i encàrrec a la Comissió de Participació i barris per a la redacció de la proposta del Reglament d'ús de l'Espai Jove de Can Luna.
 8. Inici d'expedient i encàrrec a la Comissió d'Urbanisme i Habitatge per a la redacció d'una Ordenança  municipal  reguladora de la instal·lació d'elements de publicitat visibles  des de la via pública al municipi de la Garriga.
 9. Inici expedient de modificació del contracte de concessió del servei de control de l'aparcament regulat.
 10. Interpretació del contracte de concessió del servei de les piscines municipals en relació a l'espai destinat al tennis taula.
 11. Aprovació de la baixa de drets reconeguts d'exercicis anteriors.
 12. Autorització de compatibilitat al personal municipal, senyor RSL.
 13. Autorització de compatibilitat personal municipal, senyor PGO.
 14. Desestimació de l'autorització de compatibilitat al personal municipal, senyor JLLG.
 15. Desestimació de  les al·legacions  presentades  i aprovació definitiva de la denominació "Passatge U d'Octubre" a l'espai i la placeta situats entre l’Auditori i l’Escola Municipal de Música Josep Aymerich de la Garriga.
 16. Aprovació de les bases reguladores per la concessió d'ajuts consistents en l'assignació de personal de suport especialitzat del servei d'atenció a la diversitat, en els casals d'estiu.
 17. Ratificació de  la resolució d’alcaldia d’aprovació del  Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del  Vallès Oriental i l'Ajuntament de la Garriga referent al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació i la col·laboració en matèria de serveis socials.
 18. Modificació puntual de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament d'ajuts econòmics per facilitar l'accés a l'habitatge (S12).
 19. Modificació puntual de les Bases reguladores per a la Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament d'ajuts econòmics per arranjaments d'habitatges que es lloguin mitjançant  la Borsa d'Habitatge (S18).
 20. Adhesió a la declaració institucional del Dia Internacional de les Dones: compromís municipalista per unes polítiques locals feministes”.
 21. Precs i preguntes

Et pot interessar