Ple del mes de febrer

Última revisió 24-02-2022 09:28
22/02/2022

El ple del mes de febrer se celebra aquest dimecres, dia 23, a les 19 hores, a la sala polivalent de Can Luna.

El ple es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Silenci. Al final, comptarà amb un espai per a preguntes del públic.

Ordre del dia

 1. Aprovació acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de data 26 de gener de 2022.
 2. Donar compte al Ple de les resolucions d’alcaldia i acords de la JGL.
 3. Donar compte dels informes de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del quart trimestre del 2021.
 4. Donar compte de l'informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP de l'execució del pressupost dels 4rt trimestre del 2021.
 5. Autorització de compatibilitat al personal municipal, sol·licitada pel senyor JLLG
 6. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal I05, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 7. Aprovació de la modificació de l’ordenança municipal P03, reguladora del preu públic per a serveis d’activitats físiques i esportives per la inclusió de la tarifació progressiva de l’activitat Quercus.
 8. Aprovació de la modificació de l’ordenança municipal P04, reguladora del preu públic pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals per la inclusió de la tarifació progressiva dels casals infantils.
 9. Aprovació de la  modificació de crèdit número 2022/2. Modalitat crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdit.
 10. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit número 2022-1.
 11. Aprovació de la modificació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació..
 12. Adhesió al Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia a Europa.
 13. Aprovació de la modificació de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació al desenvolupament.
 14. Ratificació de la resolució d'alcaldia 196/2022 de 7 de febrer, d'aprovació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Aiguafreda, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, Tagamanent i les Franqueses del Vallès per a la promoció i desenvolupament econòmic i canvi de la tècnica de promoció econòmica encarregada del seguiment i execució del conveni.
 15. Aprovació de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats o actuacions de promoció esportiva a la Garriga.
 16. Moció, que presenten els grups municipals d'ERC+Acord-AM, CUP-AMUNT i els regidors no adscrits, amb l’adhesió de JUNTS, en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya.
 17. Moció que presenta el grups municipals d'ERC+Acord-AM, CUP-AMUNT i els regidors no adscrits, amb l’adhesió de JUNTS, per tal de fer el pagament d'impostos estatals (IRPF i IVA) a l'Agència Tributaria de Catalunya (ATC).
 18. Moció que presenta el grups municipals d'ERC+Acord-AM i el regidors no adscrits, amb l’adhesió de JUNTS i CUP-AMUNT,  en suport a la candidatura de la sardana a la Llista  representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.
 19. Moció que presenten els grups municipals d'ERC+Acord-AM, CUP-AMUNT i els regidors no adscrits, amb l’adhesió de JUNTS,  per la instal·lació d'una placa "Stolpersteine" en record dels residents a la Garriga Miguel Azuaga Vilallonga i José Azuaga Vilallonga, deportats al camp de concentració de Mauthausen.
 20. Precs i preguntes

Et pot interessar