El ple del mes de maig, a Can Luna

Última revisió 21-05-2021 17:58
24/05/2021

El proper dia 26, a les 19 h, a la sala polivalent de Can Luna, se celebra el ple del mes de maig, que recupera la presencialitat.

El Ple es podrà escoltar en directe per Ràdio Silenci.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari de data 28 d’abril de 2021. 

2. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i els acords de la JGL des del dia 19 d’abril i fins el 16 de maig de 2021. 

3. Donar compte al Ple dels informes de la Tresoreria relatius a la remissió de dades al Ministeri d'Hisenda de la morositat i període mitjà de pagaments a proveïdors (PMP) del primer trimestre del 2021.

4. Donar compte al Ple de l'informe de la Intervenció relatiu a la remissió de dades al MINHAP de l'execució del pressupost del 1er trimestre del 2021.

5. Donar compte al Ple de l'acord pres pel Ple de l'ajuntament de Cànoves i Samalús sobre de l'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de l'ajuntament de Cànoves i Samalús, per a la regulació de la construcció de piscines descobertes en sòl no urbanitzables.

6. Aprovació de les liquidacions dels cursos corresponents a les anualitats 2017-18, 2018-19 i 2019-20 de l'escola bressol municipal "Les Caliues".

7. Resolució del restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió Escola Bressol Municipal com a conseqü.ncia de la situació creada pel COVID, consistent en el reconeixement de la indemnització sol·licitada per la concessionària de l’EBM.

8. Resolució de la imposició de penalitats a la contractista del servei de neteja de les dependències municipals, LIMCAMAR, per incompliment de les condicions del contracte.

9. Aprovació de l’inici d’expedient per l’incompliment i el compliment defectuós del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals a la contractista Limcamar SL, i deduir les possibles penalitats econòmiques que se’n derivin. 

10. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits factures 2020.

11. Aprovació de la modificació de crèdit 2021/27. Modalitat crèdit extraordinari. Patrimoni municipal del sòl.

12. Aprovació de la modificació de crèdit 2021/28. Modalitat Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals i baixes de crèdit.

13. Aprovació de la modificació de crèdits número 2021/29. Modalitats de crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit. Modificació del Pla d'Inversió corresponent a l'exercici econòmic 2021. 

14. Aprovació de la modificació de crèdit número 2021/30. Modalitat suplement de crèdit. Amortització anticipada de préstecs de la Caixa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona.

15. Aprovació inicial de la “Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal corresponent al sector B-5 Can Violí”. 

16. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de la Garriga, referent als volums disconformes, les piscines, les construccions auxiliars, les pèrgoles i el cromatisme de façanes del nucli antic. 

17. Aprovació inicial de la modificació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitat econòmiques de la Garriga.

18. Aprovació de la Declaració Institucional del Dia Internacional contra l’LGBTIfòbia (17 de maig)

19. Sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya.

20. Moció que presenten els grups municipals del PSC-CP i CUP de la Garriga de suport a la ciutadania colombiana arrel de les mobilitzacions del "Paro Nacional".

21. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de la Garriga en contra de l'escalada de violència entre Israel i l'estat Palestí.

22. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la creació d'una taula d'avaluació local dels projectes municipals finançats a través dels fons europeus i del

programa REACT-UE.

23. Moció que presenten els grups municipals de CUP la Garriga i ERC+Acord i els regidors no adscrits, per a la instal·lació de dues plaques "Stolpersteine" en record dels garrriguencs, deportats als camps de concentració de Mauthausen i Gusen.

24. Moció que presenten els grups municipals de la CUP de la Garriga i ERC+Acord-AM i els regidors no adscrits, d'adhesió de l'ajuntament de la Garriga a la Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme "Mai Més".

25. Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de 26 de maig de 2021

Et pot interessar