El Ple del mes d'abril

Última revisió 26-04-2021 11:18
27/04/2021

El proper 28 d’abril  de 2021,  a les 19 hores i en format telemàtic es farà el Ple municipal del mes d'abril.

El Ple, es podrà escoltar en directe per Ràdio Silenci. 

Qui vulgui formular-hi preguntes caldrà que les presenti en una instància, que es podrà presentar com a molt tard un dia abans de la celebració de la sessió (les instàncies que es presentin més tard d’aquesta data es traslladaran al següent ple).

Les instàncies es poden presentar telemàticament a través d'aquest enllaç, o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta del Ple ordinari de data 31 de març  de 2021.
 2. Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i els acords de la JGL des del dia 22 de març i fins el 18 d’abril de 2021.
 3. Donar compte al Ple de l'informe d'Intervenció referent a la justificació de les aportacions dels grups municipals.
 4. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia relativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l’ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2020.
 5. Donar compte de la Resolució de Presidència relativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l’OAMC corresponent a l'exercici econòmic 2020.
 6. Donar compte dels informes resum anual de les actuacions realitzades en matèria de control intern de l'Ajuntament de la Garriga.
 7. Donar compte dels informes resum anual de les actuacions realitzades en matèria de control intern de l'OAMC.
 8. Aprovació de l’adjudicació, la disposició de la despesa i l’exclusió d’una empresa  del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals.
 9. Aprovació de  l'inici de l'expedient de liquidació del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport d'escombraries i recollida i neteja del mercat setmanal de La Garriga.
 10. Aprovació de l’inici de l'expedient i constitució de la comissió d'estudi per a la modificació de l'Ordenança G02 reguladora de la circulació.
 11. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de la Garriga .
 12. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de l’ajuntament de la Garriga.
 13. Ratificació de la RA 438/2021 de 8 d’abril,  d’aprovació de la baixa dels drets  d’exercici tancat 2018.
 14. Aprovació de la  modificació de crèdit número 2021/15. Modalitat baixes de crèdit.
 15. Aprovació provisional del  Pla Especial Urbanístic Núm.2- CAN DURALL.
 16. Moció que presenta el grup municipals de la CUP de la Garriga per l’adhesió de l’ajuntament de la Garriga a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).
 17. Moció, que presenta el grup municipal d'ERC-Acord-AM, sobre la Campanya Contra el Quart Cinturó en relació a la caducitat de l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó.
 18. Precs i preguntes dels grups municipals al Ple de 28 d’abril de 2021.

Et pot interessar