Servei de sanejament

El sistema de sanejament l’integra la xarxa municipal de clavegueram, els col·lectors en alta i l'Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR).

Tots els establiments industrials que ho requereixin han de disposar d’un permís d’abocament d’aigües residuals industrials, inclòs en la llicència o autorització ambiental per l’obertura de l’activitat, que recull les instal·lacions de pretractament que ha de disposar, així com, entre d'altres, el cabal màxim a abocar autoritzat i els nivells màxims de càrrega contaminant que poden portar les aigües industrials.

De la neteja del clavegueram municipal se’n responsabilitza una empresa especialitzada. De la neteja i manteniment dels col·lectors en alta que connecten amb la EDAR i la pròpia EDAR se’n responsabilitza el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-05-2019 15:46

Et pot interessar