Sol·licitud d'ús d'espais del Teatre de la Garriga

El reglament general de cessió/lloguer d’espais municipals defineix el procediment, normativa i condicions per a la utilització, en règim de cessió o lloguer, d’aquells espais i instal·lacions municipals que poden ser sol·licitats per entitats o persones físiques.

Regula els usos de tots aquests espais i vetlla tant per facilitar l’ús al ciutadà com per la seguretat i manteniment de les instal·lacions en benefici de tots.

Les acceptacions de reserves d’ús d’espais municipals estan sotmeses a determinades excepcions legals que suposarien la priorització d’altres actes i deixar sense efecte la cessió concedida.

L’Ajuntament impedirà la celebració d’actes o activitats que atemptin contra la dignitat de les persones i dels drets fonamentals, d’acord amb la legislació vigent.

Es cobrarà lloguer quan el demani una persona física o una entitat, empresa o institució, per realitzar una activitat de promoció, un curs, sessió d’esport o lleure, amb afany de lucre i/o oberta només a qui pagui una determinada quota.

Serà d’aplicació, en el cas d’espais municipals com el Teatre de la Garriga, el Patronat, o l’Auditori de l’EMM, les condicions econòmiques establertes en el propi reglament específic i/o en les ordenances fiscals.

Pagament del lloguer

Quan s’hagi aprovat per Junta de Govern Local el lloguer d’un espai, el cost del seu ús vindrà regulat per les ordenances fiscals vigents, aprovades per l’Ajuntament de la Garriga, relatives a la taxa per a la seva utilització privativa.

El pagament es notificarà a la persona sol·licitant amb la resolució de la Junta i s’haurà d’efectuar ingrés en efectiu a l’Àrea d’Intervenció de l’Ajuntament de la Garriga, o mitjançant transferència i/o ingrés al compte corrent de l’Ajuntament que es designi.

L’autorització del lloguer es fa efectiva amb l’acord de la Junta de Govern Local i fet el pagament.

Si, per part del/de la sol·licitant, s’anul·la la reserva amb menys d’un mes d’anticipació a la data de l’ocupació, no tindrà dret a la devolució del pagament.

L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar, per causes justificades o de força major, la reserva d’utilització amb lloguer de l’espai. En aquest cas, es retornarà l’import pagat, en el termini d’una setmana.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Tant entitats, com persones físiques.

Quan es dóna resposta?

L'autorització de la cessió i/o lloguer es fa efectiva amb la resolució d'Alcaldia o de la Junta de Govern Local.


Canals de tramitació

Caldrà sol·licitar per escrit la cessió de l'espai amb un mínim de 7 dies i un màxim de tres mesos d'antel·lació, excepte aquelles peticions per activitats programades per entitats amb caràcter periòdic anual de l'any en curs.PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació necessària.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-04-2024 13:37