Sol·licitud de l'acreditació de la situació de violència de gènere

L’acreditació de la situació de violència de gènere permet accedir als drets i prestacions reconegudes per la LLei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.

L’acreditació serà emesa pel personal tècnic dels serveis socials o del SIAD municipal referent de la sol·licitant.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Dones que es trobin en situació violència de gènere (per part de la seva parella, ex parella) però que no disposen d'un document que ho acrediti com poden ser:
- Sentència condemnatòria per qualsevol de les manifestacions de violència que preveu la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere
- Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demanant és víctima de violència de gènere.
- Informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acollida de l'administració pública competent destinats a les víctimes de violència de gènere.
- Qualsevol altra títol, sempre que això estigui previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulin l'accés a cadascun dels drets i recursos.
Per tant, podran sol·licitar l'acreditació les dones que es troben en algun dels següents supòsits:
- Dones que es troben en procés de presa de decisió de denunciar
- Dones respecte de les quals el procediment judicial hagi quedat arxivat o sobreseït
- Dones que han interposat denúncia i el procediment penal s'està instruint
- Dones amb sentència condemnatòria ferma amb pena o penes ja extingides per prescripció, mort del penat, compliment de la condemna, entre altres causes, o ordre de protecció que hagi quedat inactiva (les mesures imposades ja no estan en vigor), per sentencia absolutòria o qualsevol altra causa que no declari provada l'existència de violència
- Dones a les que s'hagi denegat l'ordre de protecció, però existeixen diligències penals obertes
- Quan existeixin antecedents previs de denúncia o retirada de la mateixa

Quan es dóna resposta?

Temps mitjà de resolució: 15 dies.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Còpia de la Sentència, Interlocutòria o resolució judicial, en els casos en què les penes imposades o les mesures no estiguin en vigorData i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-02-2024 08:05