Convocatòria per a la selecció de les persones beneficiàries del Programa d'arranjaments d'habitatges promogut per la Diputació de Barcelona

El Programa d'arranjaments d'habitatges promogut per la Diputació de Barcelona, és un programa d’adaptació funcional d’habitatge amb les següents tipologies d’intervencions:

    • En banys, per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal.

    • En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús.

    • De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones de trànsit.

    • Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Termini presentació sol·licituds: del 31/10/2023 al 10/11/2023, ambdós inclosos.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

· Persones físiques empadronades al municipi de la Garriga.
· Persones físiques de 65 anys o més grans o menors de 65 anys amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar, segons la definició de l'article 2.2 i 2.3 de la Llei 39/2006 del 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol.licitud

 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària.

 En cas de presentar dificultats en la realització de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) i no disposar de certificat de valoració de discapacitat ni valoració de dependència, informe d'escala de Barthel realitzat per un tècnic facultatiu d'un servei públic (metge/metgessa, infermer/infermera, terapeuta ocupacional,...).

 Full de derivació de la treballadora social de salut, si és el cas.

 EN CAS DE NO AUTORITZAR LA CONSULTA O NO PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA:

 Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.

 En cas de ser treballador/a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 12 mesos de l'any anterior al de presentació de la sol·licitud (gener a desembre), on constin els ingressos percebuts.

 En el cas de treballadors autònoms, les declaracions trimestrals de l'any anterior al de la sol·licitud dels models 130 o bé 131. No obstant, en cas d'estar exempt de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l'alta d'autònoms en cas d'autònom col·laborador, o bé mitjançant el model 303 en cas d'autònom professional.

 En cas de persones en situació d'atur, les dades de la prestació per desocupació a l'Institut Nacional de Treball (SEPE), on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.

 En cas de persones perceptores de la Renda Garantida o la Renda o l'Ingrés Mínim Vital, el certificat acreditatiu actualitzat.

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada

 Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment altres ingressos. Si s'escau, declaració responsable d'ingressos econòmics dels últims 12 mesos de l'exercici anterior al de presentació de la sol·licitud, d'aquells membres de la unitat familiar que no els puguin acreditar d'altra forma.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-10-2023 14:27