Convocatòria de subvencions per atendre necessitats peremptòries en materia de serveis socials any 2024

Ajuts econòmics amb la finalitat de millorar la situació econòmica, social i familiar de les persones amb menys recursos.

Termini de sol·licitud: del 2 de febrer al 10 desembre de 2024

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

 

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació i/o documentació que l'acrediti

 Pressupost o factures que justifiquin la despesa sol·licitada a la subvenció

 Documentació acreditativa de la situació econòmica de la unitat familiarCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-02-2024 13:37