Convocatòria de subvencions destinades a persones entre 6 i 16 anys per a practicar un esport de temporada a la Garriga any 2023

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és ajudar a la pràctica esportiva a infants i joves, que visquin a la Garriga i que per motius econòmics i socials no hi poden accedir.

 

Termini presentació sol·licituds: del 14/12/2023 fins al 29/12/2023, ambdós inclosos.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Poden ser beneficiaris dels ajuts esportius tots aquells infants i adolescents, de 6 a 16 anys (ambdós inclosos), que vulguin practicar esport i compleixin els requisits:

1. Estar empadronats/ades a la Garriga

2. Estar inscrits/es en un dels següents supòsits:
- A una entitat esportiva de la Garriga, que estigui inscrita en el registre d'entitats esportives de la Garriga.
- Federats/ades en una entitat de fora del municipi perquè l'esport que es practica no l'ofereix cap entitat esportiva de la Garriga.
- Federats/ades en una entitat de fora del municipi perquè, tot i que a la Garriga hi ha un club que ofereix l'esport que practica la persona sol·licitant, l'entitat no té l'equip de la categoria i/o sexe d'aquesta persona.

3. No tenir deutes amb l'entitat esportiva

Quan es dóna resposta?

Un cop s'hagi entrat la sol·licitud: el termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 NIF/NIE o passaport del/de la sol·licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.

 Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau

 En el cas de representació legal documentació acreditativa d'aquest fet

 En el cas d'infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 Certificat d'inscripció de la persona beneficiària a una entitat esportiva de la Garriga

 Darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària

 En el cas de treballadors autònoms la declaració de renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.

 En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on constin els ingressos percebuts (Si no presenta declaració IRPF)

 Conveni o sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...) En el cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que no es passi, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet.

 En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada (Si no presenta declaració IRPF)

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar

 Informe tècnic de Serveis Socials on s'especifiqui els indicadors de risc que acredita la situació de risc social

 En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin

 En el cas de víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclistaCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari.

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-01-2024 15:10